Odszkodowanie z oc pełnomocnik, koszty, wyrok

” Jako dowód poniesienia kosztów pełnomocnika powódka przedłożyła uwierzytelnioną kopie pokwitowania z tłumaczeniem, z którego wynikała kwota dochodzonych kosztów pełnomocnika. Pozwany wprawdzie zakwestionował roszczenie powódki w powyższym zakresie co do wysokości, nie wskazując jednak żadnych argumentów podważających ten dokument. Należy przy tym podkreślić, że roszczenie w tym zakresie mogło być udowodnione właśnie takim dokumentem. „

” Jeżeli chodzi o drugi składnik żądania pozwu, tj. utratę wartości rynkowej samochodu, powództwo co do zasady również zasługiwało na uwzględnienie. Sąd Okręgowy podziela pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w powołanej przez powódkę uchwale z dnia 12 października 2001 r. Oczywistym być winno, że z reguły samochód powypadkowy, mimo dokonanej naprawy, traci na wartości, ponieważ tak reaguje rynek na informację o uszkodzeniu samochodu – w wyniku uszkodzenia, choć później wyeliminowanego, wartość samochodu maleje w stosunku do tej, jaką pojazd ten miałby na rynku, gdyby nie został uszkodzony. Pogląd ten jest aktualny niezależnie od tego, czy naprawa została dokonana. Skoro dokonanie naprawy co do zasady nie eliminuje spadku wartości samochodu wywołanego samym faktem uczestniczenia w kolizji i poddania naprawie, to jej niedokonanie pozostaje bez wpływu na istnienie tego uszczerbku. ”

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19 marca 2010 roku, sygn. akt II Ca 153/10

źródło:
https://www.rf.gov.pl/art-361-szkoda-zwiazek-przyczynowy/Wyrok_Sadu_Okregowego_w_Poznaniu_z_dnia_19_marca_2010_roku__sygn__akt_II_Ca_153_10__niepublikowany__20559

Updated: 20 listopada 2019 — 09:08

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *