odszkodowania ac a vat

„(…)Z informacji uzyskanych przez Urząd wynika, że umowy o ubezpieczenie autocasco zawierają postanowienia tożsame z wpisanymi do Rejestru klauzul niedozwolonych. Jedno z nich przewiduje pomniejszenie zwrotu kosztów naprawy pojazdu o podatek VAT.(…)”

polecamy więcej informacji zawartych na stronie:

http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=1844

W  ocenie  Rzecznika Ubezpieczonych,  wpisanie  przedstawionych wyżej postanowień  umownych w kwestii podatku VAT do  rejestru klauzul niedozwolonych pod numerem 1265, 2001 oraz 2012,  oznacza,  że  od  tej  chwili  postanowienia  te  są  zakazane  we  wszystkich  wzorcach umów. Zakaz stosowania postanowień wpisanych do rejestru, o którym mowa w art.  47945 k.p.c. dotyczy nie tylko tego przedsiębiorcy, przeciwko któremu zapadł wyrok w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, lecz również innych przedsiębiorców z danej branży. Za takim stanowiskiem przemawia niewątpliwie cel postępowania w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone jakim jest usunięcie z obrotu postanowień, które Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone. Stanowisko to znajduje uzasadnienie w orzecznictwie Sądu Najwyższego. W uchwale z dnia 13 lipca 2006 r. (sygn. akt III SZP 3/06), Sąd Najwyższy wskazał, iż stosowanie postanowień wzorców umów o treści tożsamej z treścią postanowień uznanych za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 47945 § 2 k.p.c. może być uznane w stosunku do innego przedsiębiorcy za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. W wyżej wskazanej uchwale Sąd Najwyższy wskazał również, że jeżeli Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzna określoną klauzulę za niedozwoloną w wyniku przeprowadzenia kontroli abstrakcyjnej i zostanie ona wpisana do rejestru, wówczas praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 23a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, dopuszcza się każdy z przedsiębiorców, który wprowadza do stosowanych klauzul zmiany o charakterze kosmetycznym, polegające na przestawieniu szyku wyrazów lub zmianie użytych wyrazów, jeżeli modyfikacje te nie prowadzą do zmiany istoty klauzuli. Należy przy tym dodać, że egzemplifikacja takiego stanowiska znalazła wielokrotnie wyraz w decyzjach Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach o praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów (m.in. w decyzji nr RŁO 6/2007 z dnia 9 lutego 2007 r.), a także spotkała się z powszechną aprobatą doktryny[6].

Skutkiem cywilnoprawnym uznania postanowienia umownego za niedozwolone lub stosowania przez ubezpieczyciela postanowienia o treści tożsamej do postanowienia uznanego za niedozwolone i wpisanego do rejestru klauzul abuzywnych jest to, że nie wiąże ono strony umowy od chwili zawarcia umowy.

Reasumując zatem, w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych istnieją podstawy prawne do tego, aby konsumenci nie będący zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT mogli występować do zakładów ubezpieczeń z roszczeniem o dopłatę kwoty podatku VAT w związku z wypłatą odszkodowania z tytułu ubezpieczenia autocasco na podstawie kosztorysu naprawczego bez podatku VAT. Za powyższą konkluzją przemawiają następujące okoliczności:

–  prawomocność orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23 października 2006 r. (sygn. akt XVII AmC 147/05), z dnia 10 czerwca 2008 roku (sygn. akt XVII AmC 300/07), oraz z dnia 5 marca 2009 r. (sygn. akt XVII 155/08);

–  decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30 grudnia 2009 r., nr nr RWR 41/2009 oraz z dnia 28 grudnia 2010 r., nr DDK-22/2010[7], w których Prezes uznał, iż skutek stosowania określonych w decyzjach wzorców umownych przez PZU S.A. oraz Generali TU S.A. jest identyczny jak skutek stosowania klauzuli wpisanej do rejestru postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone pod numerami 1265;

–  pierwsze orzeczenia zapadające w orzecznictwie sądów powszechnych (sygn. akt II Cupr 204/10), zasądzające dopłatę kwoty podatku w VAT dochodzoną w ramach umowy ubezpieczenia autocasco przez ubezpieczającego nie prowadzącego działalności gospodarczej i nie będącego zarejestrowanym podatnikiem podatku. VAT;

–  brak możliwości dokonania potrącenia kwoty podatku naliczonego (podatku VAT) przez ubezpieczającego/ubezpieczonego konsumenta w trakcie nabywania części zamiennych, bądź też usług koniecznych do wykonania naprawy uszkodzonego pojazdu.”

źródło:

http://www.rzu.gov.pl/artykuly-pracownikow-i-wspolpracownikow/Bartlomiej_Chmielowiec___Podatek_VAT_w_rozliczeniu_kosztorysowym_w_ramach_ubezpieczenia_autocasco___Monitor_Ubezpieczeni__20417

Updated: 12 listopada 2012 — 10:11

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *