NSA cofnął do WSA bo odrzucenie nie z tego powodu co trzeba.

” Mając na uwadze wskazane wyżej wymagania formalne skargi o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego Sąd I instancji winien w pierwszej kolejności dokonać wstępnego badania przedmiotowej skargi pod kątem ich spełnienia. W związku z tym, że złożona w sprawie skarga o wznowienie postępowania nie zawierała terminu, kiedy skarżący dowiedział się o podstawie wznowienia, należało wezwać go do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez wyraźne wskazanie tego terminu, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Co prawda takiej treści wezwanie wysłano do skarżącego, wszak nie zastosowano się prawidłowo do jego niewykonania. Podkreślenia wymaga, że w okolicznościach sprawy, tzn. wobec tego, że złożona skarga dotknięta jest brakami niepozwalającymi na jej merytoryczne rozpoznanie, bezzasadnym i bezprzedmiotowym było rozstrzyganie przez Sąd I instancji w przedmiocie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do jej wniesienia. W takiej sytuacji odrzuceniu wobec nieuzupełnienia braków formalnych powinna podlegać skarga, a nie wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Tym samym doszło też do uchybienia regule ekonomii procesowej. Te kwestie weźmie Sąd Wojewódzki pod rozwagę w dalszym toku postępowania. „

źródło:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7F94E0B53A

( I OZ 1214/14 – Postanowienie NSA )

blog partnerski sklepu
Updated: 19 listopada 2019 — 20:52

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *