Kontrola – pół roku – postępowanie kontrolne. Wyjątki od reguły.

„Art. 165b. Ordynacja podatk.
Wszczęcie postępowania podatkowego przez organ podatkowy
§ 1.
W przypadku ujawnienia przez kontrolę podatkową nieprawidłowości co do wywiązywania się przez kontrolowanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz niezłożenia przez podatnika deklaracji lub niedokonania przez niego korekty deklaracji w całości uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości, organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli.
§ 2.
Przepisu § 1 nie stosuje się w przypadku, gdy złożone przez kontrolowanego wyjaśnienia lub zastrzeżenia do protokołu kontroli zostały w całości uwzględnione przez kontrolujących.
§ 3.
W przypadku, o którym mowa w § 1, postępowanie podatkowe może być
wszczęte także po upływie 6 miesięcy od zakończenia kontroli podatkowej, jeżeli:
1)
podatnik dokona ponownej korekty deklaracji, w której nie zostaną uwzględnione nieprawidłowości ujawnione w kontroli podatkowej;
2)
organ podatkowy otrzyma informacje od organów podatkowych lub od innych organów, uzasadniające wszczęcie postępowania podatkowego.”

źródło: https://lexlege.pl/ordynacja-podatkowa/art-165b/

Blog partnerski sklepu
Updated: 17 marca 2021 — 12:43

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *