Fakultatywne odwieszenie zawieszonej kary.


Najbardziej jaskrawym przypadkiem naruszenia porządku prawnego jest popełnienie innego przestępstwa. W orzecznictwie wskazuje się, że naruszenia porządku prawnego nie można utożsamiać z popełnieniem przestępstwa. Pojęcie to obejmuje nie tylko zachowania naruszające zakazy i nakazy prawa karnego, ale także postępowanie wbrew regułom, których przestrzeganie mieści się w granicach zadań i celów prawa karnego. „

źródło:
https://www.infor.pl/prawo/prawo-karne/inne/299394,Zarzadzenie-wykonania-warunkowo-zawieszonej-kary-pozbawienia-wolnosci.html

https://www.lexlege.pl/kk/art-75/

§ 3.Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.

(Art 75 kk)

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20kk%2097-18.pdf

tu na przykład:

„W pierwszym wypadku, zgodnie z zasadą przyjętą generalnie w Kodeksie karnym wykonawczym postanowienie o zarządzeniu wykonania kary staje się wykonalne z chwilą wydania przed upływem 6 miesięcznego okresu od zakończenia okresu próby wskazanego w art. 75 § 4 k.k., chyba, że sąd wydający postanowienie albo sąd powołany do rozpoznania zażalenia, wstrzyma jego wykonanie.

W drugim wypadku, tj. w przypadku zarządzenia wykonania kary na podstawie art. 75 § 2 i 3 k.k., ustawodawca mocą art. 178 § 5 k.k.w. wprowadził wyjątek od powyższej zasady stanowiąc, że postanowienia te stają się wykonalne z chwilą ich uprawomocnienia (tak: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2013 r., sygn. akt I KZP 3/13, OSNKW 2013, z. 8, poz. 63).”

Blog partnerski sklepu
Updated: 2 stycznia 2020 — 07:39

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *