e-sąd, sprzeciw, braki?

SPRZECIW

Pozwanemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu. Ustawa daje możliwość wniesienia sprzeciwu, wg wyboru pozwanego:

  • w formie tradycyjnej,
  • bądż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Sprzeciw w epu ma postać oświadczenia pozwanego: „wnoszę sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty”, które nie pociąga za sobą konieczności przedstawiania dowodów na jego poparcie, przytoczenia okoliczności faktycznych, ani też uzasadnienia. Sprzeciw od nakazu zapłaty w epu wnosi się co do całości nakazu (nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu, co do części nakazu z.). W sprzeciwie należy jednak przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.

Konsekwencją skutecznego wniesienia sprzeciwu przez pozwanego jest utraca mocyprzez nakaz zapłaty, w całości. Następstwem czego, e-sąd przekazuje sprawę do rozpoznania sądowi wg właściwości ogólnej.Postanowienie o przekazaniu sprawy doręcza się tylko powodowi.

Po przekazaniu sprawy powód powinien na wezwanie przewodniczącego ( lub referendarza sądowego) dokonać uzupełnienia braków formalnych, odpowiednio dla właściwego postępowania, do którego sprawa została przekazana – termin na uzupełnienie braków 2-tygodniowy od doręczenia zarządzenia. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie skutkuje wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania, które wraz z uzasadnieniem doręczane jest powodowi (pozwanemu tylko, gdy dostarczono mu wcześniej odpis pozwu).

W przypadku uzupełnienia pozwu przez powoda, pozwany zostanie wezwany do uzupełnienia treści sprzeciwu (w terminie 2 tygodni.), tak by odpowiadała warunkom przewidzianym dla środka zaskarżenia właściwym dla danego postępowania.”

źródło: http://www.kancelaria.home.pl/images/artykuly/elektroniczne_postepowanie_upominawcze.html

blog partnerski sklepu
Updated: 31 października 2012 — 22:04

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *