Dopłaty do przesyłek, wyrok


Poza tym powód nie ma prawa żądać ceny wyższej, gdyż nie dokonał sprawdzenia wyliczenia jej podstaw zgodnie z przepisami ustawy. Jak już wskazano nie przedstawiono nawet protokołów dotyczących sprawdzenia przesyłek. Niewątpliwie ciężar dowodu obciąża powoda tymczasem przedstawił on jedynie faktury. To nie pozwany powinien udowadniać, że dana opłata się nie należy ale powód, że miał prawo pobrać daną opłatę. To, że powód prowadzi na szeroką skalę działalność nie oznacza, że należy dać priorytet jego twierdzeniom. To, że powód wpisze określone kwoty na fakturach nie oznacza, że powództwo zostało udowodnione, i że istotnie takie opłaty są należne powodowi.

źródło: http://orzeczenia.mst.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505250008027_XVI_GC_002134_2013_Uz_2015-09-17_001

Sygn. akt XVI GC 2134/13

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W., XVI Wydział Gospodarczy

blog partnerski sklepu
Updated: 16 grudnia 2020 — 18:39

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *