Delikt urzędu skarbowego. Moment kiedy powód dowiedział się. Też wątek „Decyzji w tej sprawie w ogóle nie wydano”.

Sygnatura akt III CSK 127/18, wyrok z 2 października 2020 r.

Co do prejudykatu, to zdaniem SN – art. 417 (1) kc nie ma zastosowania do tej sprawy, gdyż powód nie zaskarżył decyzji ale sposób prowadzenia egzekucji. Decyzji w tej sprawie w ogóle nie wydano.

źródło:
https://www.prawo.pl/biznes/delikt-urzedu-skarbowego-tylko-wtedy-gdy-wyda-decyzje-o-zajeciu,503590.html

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III%20CSK%20127-18-1.pdf

” Równocześnie pojęcie przeprowadzenia egzekucji nie może być utożsamiane z przeprowadzeniem postępowania egzekucyjnego „

” Jedynie ubocznie należy zatem wskazać, że dodatkowo sądy obu instancji odnosiły się do potrzeby przedłożenia w toku procesu odszkodowawczego z art. 168b u.p.e.a. prejudykatu, o którym mowa w art. 4171 § 2 k.c. Zgodnie z art. 4171 § 2 k.c., jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu ich niezgodności z prawem, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Odnosi się to również do wypadku, gdy prawomocne orzeczenie lub ostateczna decyzja zostały wydane na podstawie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą „

” Jedynie ubocznie należy zatem wskazać, że dodatkowo sądy obu instancji odnosiły się do potrzeby przedłożenia w toku procesu odszkodowawczego z art. 168b u.p.e.a. prejudykatu, o którym mowa w art. 4171 § 2 k.c. Zgodnie z art. 4171 § 2 k.c., jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu ich niezgodności z prawem, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. „

Delikt miał polegać na tym, że urząd zajął bez wydania decyzji?Updated: 27 marca 2021 — 14:39

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *