Definicja wyrazu „kilka” przywołana przez sąd.

Ustawa bowiem rozróżnia pojęcie ” wiele”, np. w art. 140 § 2 k.k. i art. 300 § 3 k.k. od słowa ” kilka ” (art. 301 § 1-3 k.k.). Zatem znamię to musi dotyczyć większej ilości osób niż kilku. W języku potocznym ” kilka ” oznacza liczbę od 3 do 9 (tak Ryszard Stefański w Komentarzu do art. 163 Wolters Kluwer 2014). Zdaniem Sądu, trafnie kwestia ta została ujęta w wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 2 lutego 2004 r. (sygn. akt II AKa 421/03), w którym to judykacie Sąd ten uznał, że dla prawidłowego określenia interpretacji znamienia „wielu” osób należy odnieść się do słownika poprawnej polszczyzny, który posługuje się pojęciami „kilku” i „wielu” osób; kilka – jest to zaimek odnoszący się do niesprecyzowanej liczby kogoś, czegoś, najczęściej w granicach 5-10, rzadziej 2-4, natomiast wielu – jest to liczebnik nieokreślony oznaczający dużą liczbę kogoś, czegoś (Nowy słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa 2003, s. 327, 1155); pozwala to stwierdzić, że „wiele osób” to więcej niż kilka. Przy takiej interpretacji, znamię czynu z art. 163 § 1 pkt 1 k.k. „zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób” nie zostało wypełnione przez fakt zagrożenia dla pięciu osób (vide wyrok SA w Lublinie sygn. akt II AKa 421/03).

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-k-970-13-wyrok-sadu-rejonowego-dla-warszawy-521995560

blog partnerski sklepu
Updated: 19 lutego 2022 — 19:44

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *