Co jeżeli sędzia jest NEO KRS. Procedura.

„Zgodnie z art. 379 par. 4 kodeksu postępowania cywilnego nieważność zachodzi wówczas, jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa. To oznacza, że sąd drugiej instancji, rozpatrując apelację, powinien zbadać z urzędu czy skład sądu z udziałem osoby powołanej z rekomendacji nowej KRS jest sprzeczny z przepisami prawa. Jak już jednak wspomniałam, sędziowie stoją przed diabelską alternatywą, nierozwiązywalnym dylematem, czy narazić się na postępowanie dyscyplinarne, czy zadbać o stabilność wyroków. Z tej sytuacji nie ma dobrego wyjścia, ale wciąż warto pomyśleć o zainstalowaniu piorunochronu, posiłkując się uchwałą SN z 23 stycznia 2020 roku.”

źródło:
https://www.prawo.pl/prawo/prof-letowska-po-orzeczeniach-tsue-i-etpcz-grozi-uchylanie,511039.html

27. W postępowaniu cywilnym właściwe obsadzenie sądu rozpoznającego
sprawę jest okolicznością istotną do udzielenia odpowiedzi na pytanie o ważność
przeprowadzonego przez ten sąd postępowania. Sprzeczność składu sądu

orzekającego z przepisami prawa albo sytuacja, w której w rozpoznawaniu sprawy
brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy stanowi wymienioną w art. 379 pkt 4 k.p.c.
przesłankę nieważności postępowania, w granicach zaskarżenia braną pod uwagę z
urzędu przez sąd drugiej instancji (art. 378 § 1 k.p.c.), jak i Sąd Najwyższy w
postępowaniu kasacyjnym (art. 3989 § 1 pkt 3 i art. 39813 § 1 in fine k.p.c). Oczywista
jest przy tym konstatacja, że w sytuacji uchylenia przez sąd II instancji wyroku sądu
orzekającego ze względu na sprzeczność z przepisami prawa (art. 379 pkt 4 k.p.c.) i
przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, ponowne rozpoznanie sprawy przez
sąd pierwszej instancji w tym samym składzie jest niemożliwe (art. 386 § 5 in fine
k.p.c.).

(…)

29. Z przedstawionych uwag wynika, że przepisy art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. oraz
art. 379 pkt 4 k.p.c., wskazujące na okoliczności wchodzące w zakres bezwzględnych
przesłanek odwoławczych i przesłanek nieważności postępowania, są tylko jednymi z
wielu instrumentów pozwalających w konkretnym postępowaniu sądowym zbadać,
czy prowadzący to postępowanie sąd spełnia kryteria niezawisłości i bezstronności.
W tym sensie, jeżeli w składzie sądu zasiada sędzia, który podlega wyłączeniu na
mocy art. 41 k.p.k. i 48 k.p.c., to taki skład sądu jest składem nienależytym, jeżeli
udział tego sędziego uzasadnia wniosek, że także sąd stał się sądem pozbawionym
cech niezawisłości i bezstronności. Zarzut nienależytego składu sądu, w perspektywie
zasady niezawisłości i bezstronności, może być także podniesiony jako zarzut
naruszenia prawa procesowego (np. prawa rzetelnego procesu czy prawa do obrony,
które może być skutecznie wykonywane jedynie przed sądem niezależnym i
bezstronnym) lub materialnego albo okoliczność prowadząca do rażącej
niesprawiedliwości orzeczenia

źródło: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia2/bsa%20i-4110-1-20.pdf

Sygn. akt BSA I-4110-1/20
UCHWAŁA
składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych Sądu Najwyższego
Dnia 23 stycznia 2020 r.

dygresja TSUE, sprawa sędziego

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0487

blog partnerski sklepu
Updated: 25 listopada 2021 — 20:19

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *