Co jest a co nie jest nadpłatą podatku.

„Organ odwoławczy w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji zauważył, że w rozpatrywanej sprawie Spółka dokonała wpłaty kwoty w łącznej wysokości 668.806,00 zł tytułem zobowiązania podatkowego za miesiące marzec i listopad 2011 r. oraz lipiec 2012 r. Stwierdził, iż nadpłatą jest, stosownie do treści art. 72 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749) (dalej jako: O.p.) zarówno świadczenie podatkowe nadpłacone, jak i uiszczone nienależnie. Świadczenie jest nadpłacone, gdy podatnik jest zobowiązany do świadczenia z tytułu określonego podatku, lecz kwota faktycznie uiszczona jest wyższa od kwoty należnej. Ze świadczeniem nienależnym mamy do czynienia wtedy, gdy podatnik dokonuje wpłaty określonej kwoty pieniężnej, mimo że nie jest do tego zobowiązany. Podatek jest uiszczony nienależnie, gdy podatnik wpłacił organowi podatkowemu określoną kwotę pieniężną, mimo że nie był do tego zobowiązany – zarówno w momencie wpłaty, jak i na skutek zdarzeń, które zaszły po jej dokonaniu.

Dalej wyjaśnił, że nie jest nadpłatą nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w konstrukcji podatku od towarów i usług.”

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-fsk-869-16-nadplata-w-podatku-vat-wyrok-naczelnego-522589217

https://www.lexlege.pl/ordynacja-podatkowa/art-72/

blog partnerski sklepu
Updated: 24 stycznia 2021 — 18:16

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *