Kategoria: z innej beczki

W sprawach z zakresu prawa wodnego. W sprawie naprawienia szkód, droga sądowa przysługuje dopiero po wyczerpaniu trybu przed właściwym organem.

„W sprawach z zakresu prawa wodnego. W sprawie naprawienia szkód, droga sądowa przysługuje dopiero po wyczerpaniu trybu przed właściwym organem.”

źródło: http://lexplay.pl/artykul/Postepowanie-Sadowe/Droga-sadowa-pojecie-dopuszczalnosc-i-skutki-jej-braku-w-sprawach-cywilnych

 

podrobienie podpisu, przedawnienie 10 lat

„Okres przedawnienia wynosi 10 lat- a jesli w tym okresie 10 lat konkretnej osobie postawią zarzuty to okres ten wydłuża się o 10 lat i w sumie przestępstwo to przedawnia się po 20 latach od czasu jego popełnienia.

CYTAT
Art. 270. § 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.
§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

CYTAT
Art. 101. § 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:
1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,
2) 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię,
2a) 15 — gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,
3) 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,

źródło: http://prawo.wieszjak.pl/forum/thread/54965,podrobiony-podpis.htm

 

o karach umownych, kara umowna

 

„Istotnym jest, że karę umowną zastrzega się jedynie w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązania niepieniężnego. W wyroku z dnia 18 sierpnia 2005 roku (sygn. akt V CK 90/05) Sąd Najwyższy wyraźnie stwierdził, że zastrzeganie kary umownej w zakresie zobowiązań pieniężnych jest niedopuszczalne i tym samym takie postanowienie umowne jest bezwzględnie nieważne z mocy prawa.

Na marginesie należy stwierdzić, iż obowiązująca regulacja prawna limitująca wykorzystanie kary umownej jedynie do zobowiązań niepieniężnych jest krytykowana wśród przedstawicieli doktryny (Por. Z. Gawlik (w:) A. Kidyba… ). Argumenty wskazujące, że w przypadku świadczeń pieniężnych interes wierzyciela jest należycie chroniony poprzez instytucję odsetek, należy traktować z dużą dozą rezerwy, biorąc pod uwagę, iż jedynie w przypadku odsetek istnieje ustawowo narzucona górna granica ich wysokości (odsetki maksymalne). Wysokość kary umownej strony zaś mogą ustalać w sposób dowolny. Tym samym należy zgodzić się z głosami krytycznymi i uznać, że zróżnicowanie pozycji wierzyciela w zależności od rodzaju świadczenia, które ma otrzymać, jest wyjątkowo trudne do zrozumienia.

źródło: http://www.tomczak.pl/publikacje/publikacja272.html

 

 

jakość prądu

http://www.loadbanks.pl/testy_jakosci_energii_z_rejestracja_w_tym_przelaczania_obciazen_wzgledem_czasu.html

http://www.korporacjasystem.pl/pom.html

http://www.elektro.info.pl/artykul/id5702,jakosc-energii-elektrycznej-wybrane-zagadnienia-identyfikacji-parametrow

http://www.elektro.info.pl/artykul/id2829,ocena-jakosci-energii-elektrycznej-w-budynkach-biurowych

http://www.elektro.info.pl/artykul/id4767,wplyw-jakosci-energii-elektrycznej-dostarczanej-do-urzadzen-elektrycznych-ktore-musza-funkcjonowac-w-czasie-pozaru-na-warunki-ewakuacji-czesc-1

 długo szukane:

http://jakosc-energii.raport.xtech.pl/artykul.aspx?id=jakosc_energii_wywiad

dużo bardzo:

http://pcpm.pl/pub/download/lpqisn06.pdf

dostosowanie do EU http://www.sep.krakow.pl/nbiuletyn/nr18ar1.pdf