Kategoria: prawniczo – sądowe

Odpowiedzialność solidarna, sprawa cywilna, warunki konieczne.

„Nie były to zatem jednorazowe, okazjonalne transakcje, dokonywane bez głębszej refleksji, co uzasadniało przyjęcie, iż mogli i powinni przypuszczać, że będące przedmiotem obrotu mienie pochodzi z przestępstwa.

Sąd Okręgowy stwierdził, że sprawca szkody odpowiada za nią na podstawie art. 415 k.c. Zgodnie z art. 422 k.c. do kategorii współsprawców zalicza się nie tylko osoby współdziałające ze sprawcą szkody, ale i te, które go nakłoniły (podżegacz), lub które były mu pomocne (pomocnik) do wyrządzenia szkody, a więc osoby współdziałające. Jak współsprawca traktowany jest również ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody, najczęściej paser. Dla przypisania solidarnej odpowiedzialności cywilnej „pomocnikowi” i „podżegaczowi” ze sprawcą podstawowym, ustawodawca wymaga stwierdzenia winy – przy czym nie musi to być wina umyślna czy rażące niedbalstwo, może to być również każde niedbalstwo. Powyższe kategorie współsprawstwa dotyczą udziału na poszczególnych etapach popełnienia czynu zabronionego, a więc form stadialnych popełnienia przestępstwa przez sprawcę podstawowego. Natomiast „paserstwo” nie wiąże się już z etapem popełnienia czynu zabronionego, który już został dokonany. Przez to pojęcie rozumie się pomoc w zbyciu rzeczy, wszelkie zachowanie ułatwiające realizację porozumienia między zbywcą a nabywcą rzeczy dotyczącego przeniesienia jej własności, którego zgodnie z opisem przypisanych im czynów dopuścili się pozwani w niniejszej sprawie. Paser odpowiada za skorzystanie z czynu zabronionego popełnionego przez inną osobę, ale wymaga to przypisania mu winy umyślnej, na co wskazuje „świadomość” skorzystania ze szkody. O świadomym skorzystaniu ze szkody wyrządzonej przez inną osobę można mówić jedynie wówczas, gdy temu, kto ze szkody skorzystał, można przypisać winę umyślną.”

źródło:
https://www.saos.org.pl/judgments/349830


ciekawe chociaż nie SN przypadki też tu
https://rf.gov.pl/orzecznictwo/art-441-odpowiedzialnosc-solidarna/W_jakich_sytuacjach_mamy_do_czynienia_z_odpowiedzialnoscia_solidarna__584 (co innego: sprawa odpowiedzialności solidatnej ubezpieczyciela: 822 § 4 k.c )


Obok bezpośredniego sprawcy (sprawców) szkody i solidarnie z nimi (art. 441 k.c.) odpowiedzialność odszkodowawczą ponoszą zatem trzy podmioty:

1) ten, kto nakłonił bezpośredniego sprawcę szkody do jej wyrządzenia (podżegacz),
2) ten, kto był pomocny sprawcy szkody (pomocnik) oraz
3) ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody (np. paser).

źródło (czyli nakłonił, pomagał, świadomie skorzystał – ale czy to przypadkiem nie musi być wszystko łącznie?). Potrzebny wyrok SN. Dygresja: Pkt 2: celowym działaniem? / Samym zaniechaniem? Case: Swoim działaniem po powstaniu szkody?

Dygresja: Uchwała SN na temat świadomości ( Sygn. akt III CZP 89/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. )

” Świadomie korzysta z wyrządzonej drugiemu szkody (art. 422 k.c.) ten, kto wie, że odnosi korzyść z cudzego czynu niedozwolonego. „

źródło:

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20czp%2089-17.pdf

Dopozwanie a przedawnienie. Wariant: Dopozywa strona powodowa vs. strona pozwana.

” Jeżeli wezwanie to zostało dokonane na wniosek powoda, przerwanie biegu przedawnienia nastąpi z dniem złożenia tego wniosku, jest to bowiem data czynności przedsięwziętej bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia. Jeżeli wezwanie do wzięcia udziału w sprawie zostało dokonane na wniosek pozwanego, bieg przedawnienia roszczenia ulega przerwaniu z chwilą wezwania do udziału w sprawie. „

źródło:
https://e-prawnik.pl/porady-prawne/bieg-przedawnienia-w-wypadku-dopozwania.html (rok 2005, potrzebny aktualny wyrok SN).

Powództwo oddalone nie przerywa biegu przedawnienia

” Powództwo oddalone nie przerywa biegu przedawnienia
Nie można było zdaniem Sądu przeoczyć również faktu, że w sprawie o upoważnienie do zastępczego usunięcia wad powództwo zostało oddalone. Nie nastąpił zatem skutek, o którym mowa w art. 125 § 1 k.c. – bieg nowego 10-letniego okresu przedawnienia dla stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem roszczenia. Podstawową przesłanką zaistnienia skutków materialnoprawnych sądowego dochodzenia roszczeń jest istnienie dochodzonego roszczenia lub prawa, w przeciwnym bowiem razie brak jest przedmiotu, którego te skutki miałyby dotyczyć. Dlatego zakończenie postępowania wyrokiem oddalającym powództwo z powodu jego bezzasadności nie wywołuje żadnych skutków materialnoprawnych”

źródło:
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/przerwa-biegu-przedawnienia-nastepuje-jedynie-co-do-roszczen,69740.html

Wątek dopozwanie i wątek sąd wcześnie o legitymacji = ujawnienie zapatrywań sądu jest be.

” W piśmiennictwie podkreśla się, że sąd co prawda nie powinien w toku procesu decydować o legitymacji procesowej (może to spowodować ujawnienie zapatrywań sądu przed merytorycznym zakończeniem sprawy) jednak przyjąć należy, że sąd władny jest odrzucić wniosek o dopozwanie, jeśli z treści wniosku wynikają okoliczności, które uzasadniałyby odrzucenie a limine pozwu w stosunku do dopozywanego.

(…)

może bowiem za zgodą obu stron wstąpić”.

źródło:
http://taxfin.pl/w-praktyce-procesowej-moze-zdarzyc-sie-sytuacja-w-ktrej-osoba-wytaczajaca-powdztwo-blednie-wskaze-strone-pozwana-ustawodawca-przewidujac-taki/

sąd wstrzymuje wykonanie kary, w szczególnie uzasadnionych wypadkach


Wniosek o wstrzymanie wykonania kary poza faktycznym wnioskiem o wstrzymanie musi zawierać uzasadnienie. Nie wystarczy jednak napisać, że kara powinna zostać wstrzymana ponieważ złożyłeś wniosek o dozór elektroniczny. Jak napisałam wyżej sąd wstrzymuje wykonanie kary, w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

źródło:
http://ugwlaw.pl/wniosek-o-wstrzymanie-wykonania-kary-czasu-rozpoznania-wniosku-o-dozor-elektroniczny/

„Słuszność powyższej tezy potwierdził Sąd Najwyższy, uznając, że wstrzymanie wykonania wyroku może nastąpić jedynie wyjątkowo, gdy ujawnią się okoliczności świadczące o tym, że bezzwłoczne podjęcie czynności wykonawczych pociągnie za sobą nieodwracalne i niepowetowane skutki dla skazanego (postanowienia SN: z dnia 26 września 2012 r., V KK 218/12, LEX nr 1220962 i z dnia 17 października 2013 r., V KK 271/13, LEX nr 1375780).

źródło:
https://www.eporady24.pl/wniosek-o-odroczenie-i-wykonanie-kary,pytania,6,194,21019.html