Kategoria: podatkowe

Pozorność czynności komorniczej (egzekucyjnej) urzędu skarbowego a przedawnienie.

” Zgodnie bowiem z art. 70 § 8 O.p. nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

(…)

Trybunał zastrzegł, że warunków tych nie spełniałoby rozszerzenie zasad przewidzianych w zaskarżonym przepisie (a obecnie zawartych w art. 70 § 8 O.p.) na wszystkie należności, które w toku kontroli podatkowej (albo w innym trybie) zostały zabezpieczone w jakikolwiek sposób. Taka operacja nie doprowadziłaby bowiem do zrównania sytuacji wszystkich podatników (w dalszym ciągu przedawniałyby się zobowiązania podatkowe osób nieposiadających żadnego majątku), z których część byłaby „dożywotnimi” dłużnikami państwa. Tego typu rozwiązania Trybunał ocenił jako niedopuszczalne odwołując się przy tym do swoich wyroków z 17 lipca 2012 o sygn. akt P 30/11 i z 19 czerwca 2012 r. o sygn. akt P 41/10.

(…)

Trafnie zauważył Sąd Najwyższy, że traktując formalnie sprawę, należałoby powiedzieć, że uznanie za niekonstytucyjny art. 70 § 6 O.p. nie oznacza niezgodności z Konstytucją art. 70 § 8 O.p. (zob. wyrok SN z dnia 17 marca 2016 r., V CSK 377/15 OSNC 2016/12/148, Biul.SN 2016/6/12). Nie można jednak twierdzić, że kontynuator tego przepisu, nadal tkwiący w ustawie pod zmienionym numerem (art. 70 § 8 O.p.) obowiązuje tak, jakby go wyrok o niekonstytucyjności poprzednika w ogóle nie dotyczył. Niezgodność z Konstytucją RP dotyczy określonej normy prawnej, którą przepis wyraża, a nie jednostek redakcyjnych, pełniących wyłącznie rolę porządkującą wewnątrz aktu prawnego, w którym się znajduje. Stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności przepisu ma zatem istotne znaczenie dla oceny możliwości zastosowania przepisów o tożsamej bądź analogicznej treści. W takiej sytuacji dochodzi do wystąpienia, tzw. oczywistej niekonstytucyjności. Zasadniczo sytuacja oczywistej niekonstytucyjności zachodzi wówczas, gdy porównywane przepisy ustawy i Konstytucji dotyczą regulacji tej samej materii i są ze sobą sprzeczne.

źródło :
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FF0312FD17

potwierdzenie powyższego:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0889F2FDAD
(I SA/Po 797/18 – Wyrok WSA w Poznaniu )

http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-sa-ld-684-18/ulgi_platnicze_umorzenie_odroczenie_rozlozenie_na_raty_itp_podatkowe_postepowanie/19ea01f.html

Podatki, stawianie zarzutów, obowiązek informowania o tym pełnomocnika. Czyli o (starej ale już nie jarej?) sztuczce urzędników zawieszającej bieg terminu przedawnienia podatku.

„NSA w uchwale z dnia 18 marca 2019 r. stanął ostatecznie na stanowisku, że zawiadomienie należy doręczyć pełnomocnikowi, który został ustanowiony w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym, nawet jeżeli zawiadomienia tego dokonuje organ podatkowy, przed którym nie toczy się żadne postępowanie z udziałem pełnomocnika strony. Uchybienie zaś w realizacji powyższego obowiązku winno być traktowane jako brak możliwości zastosowania instytucji zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

Podsumowanie

Prawdą jest, że organy podatkowe nagminnie wszczynały postępowania karne skarbowe tylko w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Pozwalało to na prowadzenie postępowań i określanie zobowiązań podatkowych po upływie ogólnego 5-letniego terminu przedawnienia. Co jasne, taka praktyka jest krytykowana nie tylko przez doktrynę, ale także przez sądy administracyjne.

Dobra wiadomość jest zaś taka, że jeśli w sprawach podatników doszło do naruszenia przepisów, o których mowa w uchwale NSA, to może istnieć szansa na odzyskanie zapłaconego podatku. Każda zatem sprawa, w której zawieszono bieg terminu przedawnienia w zw. z wszczęciem postępowania karnego skarbowego, powinna zostać zbadana pod kątem nieprawidłowego „przedłużenia” terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.”

źródło:
https://www.pit.pl/aktualnosci/uchwala-nsa-pozwala-wygrac-z-fiskusem-954897


I FPS 3/18 – Uchwała NSA

Data orzeczenia2019-03-18

„1. Dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa) zawiadomienie, o którym mowa w tym przepisie należy doręczyć pełnomocnikowi, który został ustanowiony w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym, nawet jeżeli zawiadomienia tego dokonuje organ podatkowy, przed którym nie toczy się żadne postępowanie z udziałem pełnomocnika strony.

2. Uchybienie w realizacji powyższego obowiązku winno być traktowane jako brak ziszczenia się materialnoprawnego skutku przewidzianego w art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej.”

źródło:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AC08056B52

ale wątek zmiana o.p. 2015/2016

„6.3.10. Analizując tę sytuację należy odróżnić stan prawny obowiązujący od 1 lipca 2016 r. Z tym dniem, na podstawie ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649), weszły w życie nowe regulacje w zakresie pełnomocników. Wprowadzono bowiem instytucję pełnomocnictwa ogólnego, które zgodnie z art. 138d § 1 O.p. upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych. Zgodnie z art. 138d § 4 O.p. informacje o udzieleniu pełnomocnictwa, o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu Szef Krajowej Administracji Skarbowej umieszcza w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych. W literaturze przedmiotu dominuje pogląd, że pełnomocnictwo ogólne odnosi się do każdej sprawy z zakresu administracji ogólnej, dla których rozstrzygnięcia uprawnione są na podstawie normy szczególnej organy podatkowe wymienione w art. 13 i art. 13a O.p., a zatem rozciąga się na postępowanie egzekucyjne, a także karne skarbowe, jak również na wszelkie sprawy niemające charakteru spraw podatkowych, do załatwiania których właściwe rzeczowo są organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej (zob. S. Bogucki, K. Winiarski, Zakres pełnomocnictwa ogólnego w Ordynacji podatkowej, Procedury administracyjne i podatkowe 2017, nr 3, s. 25 oraz M. Kalinowski, M. Masternak, Pełnomocnictwo w jurysdykcyjnym postępowaniu podatkowym po zmianach ordynacji podatkowej, Przegląd Podatkowy 2016, nr 3, poz. 17; odmienny pogląd prezentuje W. Stachurski, Komentarz aktualizowany do art. 138(d) ustawy – Ordynacja podatkowa, Lex).

Z chwilą utworzenia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych obowiązkiem każdego organu, przed dokonaniem doręczenia podatnikowi jakiegokolwiek pisma procesowego, jest sprawdzenie, czy tego typu pełnomocnictwo ogólne nie zostało udzielone. W przypadku pozytywnej weryfikacji tego faktu wszelka korespondencja kierowana do podatnika musi być doręczana jego pełnomocnikowi ogólnemu. Uwzględniając powyższe, także i w tej sytuacji nie ma wątpliwości, że zawiadomienie z art. 70c O.p. należy doręczać ustanowionemu pełnomocnikowi. „

(z tego samego orzeczenia).

Jak księgować allegro „smart” w firmie? Pewne pytania są kłopotliwe nawet dla biegłych rewidentów.

” Można więc przypuszczać, że Allegro podejmuje się świadczenia za odpłatnością usługi przejęcia przyszłego zobowiązania (długu) danego nabywcy z tytułu kosztów transportu wobec wszystkich przyszłych kontrahentów nabywcy w określonym umową czasie (miesiąc lub rok). Niemniej, z uwagi na lakoniczne postanowienia regulaminu trudno zająć jednoznaczne stanowisko co do charakteru tej usługi.

(…)

Gdyby w opisanej sytuacji rzeczywiście następowało przejęcie przez Allegro długu z tytułu usługi transportowej, przepis ten nie powinien mieć zastosowania, gdyż na skutek tego przejęcia kupujący przestałby być dłużnikiem zobowiązanym do uregulowania należności za transport wobec sprzedawcy. „

źródło:
https://rachunkowosc.com.pl/jak_zaksiegowac_fakture_na_dostawe_z_transportem_gdy_nabywca_towarow_na_allegro_korzysta_z_pakietu_smart

Fakultatywne odwieszenie zawieszonej kary.


Najbardziej jaskrawym przypadkiem naruszenia porządku prawnego jest popełnienie innego przestępstwa. W orzecznictwie wskazuje się, że naruszenia porządku prawnego nie można utożsamiać z popełnieniem przestępstwa. Pojęcie to obejmuje nie tylko zachowania naruszające zakazy i nakazy prawa karnego, ale także postępowanie wbrew regułom, których przestrzeganie mieści się w granicach zadań i celów prawa karnego. „

źródło:
https://www.infor.pl/prawo/prawo-karne/inne/299394,Zarzadzenie-wykonania-warunkowo-zawieszonej-kary-pozbawienia-wolnosci.html

https://www.lexlege.pl/kk/art-75/

§ 3.Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.

(Art 75 kk)

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20kk%2097-18.pdf

tu na przykład:

„W pierwszym wypadku, zgodnie z zasadą przyjętą generalnie w Kodeksie karnym wykonawczym postanowienie o zarządzeniu wykonania kary staje się wykonalne z chwilą wydania przed upływem 6 miesięcznego okresu od zakończenia okresu próby wskazanego w art. 75 § 4 k.k., chyba, że sąd wydający postanowienie albo sąd powołany do rozpoznania zażalenia, wstrzyma jego wykonanie.

W drugim wypadku, tj. w przypadku zarządzenia wykonania kary na podstawie art. 75 § 2 i 3 k.k., ustawodawca mocą art. 178 § 5 k.k.w. wprowadził wyjątek od powyższej zasady stanowiąc, że postanowienia te stają się wykonalne z chwilą ich uprawomocnienia (tak: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2013 r., sygn. akt I KZP 3/13, OSNKW 2013, z. 8, poz. 63).”

Sprawa o miliony, pozwany Skarb Państwa, reprezentowany przez Dyrektora UKS :)

” Sąd Okręgowy w W. wyrokiem z dnia 15 marca 2010 r. uwzględnił powództwo M. M. S.A. z siedzibą w W. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. o zapłatę kwoty 38.512.000 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 8 czerwca 2006 r. z tytułu naprawienia szkody związanej z utratą wartości należących do powoda akcji J. C. S.A. z siedzibą w W. „

źródło:
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/V%20CSK%20284-13-1.pdf