Kategoria: podatkowe

Bieg terminu przedawnienia kks po wznowieniu lub kasacji.

„W przepisie art. 44 § 6 k.k.s. powołano natomiast nieznaną kodeksowi karnemu regulację „odnowienia biegu terminu przedawnienia” w sytuacji, gdy uchylone zostanie prawomocne orzeczenie wydane w sprawie (np. w wyniku wznowienia postępowania albo kasacji)[1], jeżeli nie ustała jeszcze karalność tego przestępstwa skarbowego.”

źródło:


[1] M. Kulik, op. cit., s. 660.

(Paulina Wilk, Robert Seweryn

Przedawnienie w prawie karnym skarbowym – analiza konstytucyjności wybranych przepisów i aktualnych problemów w orzecznictwie).

” Procedując powtórnie, Sąd ten rozpozna sprawę A. O. uwzględniając zapatrywania prawne Sądu Najwyższego (art. 442 § 3 k.p.k.) oraz nie zapominając, 9 że wobec tego, iż w chwili wyrokowania przez sąd kasacyjny nie ustała karalność zarzuconego oskarżonemu wykroczenia skarbowego, uchylenie prawomocnego orzeczenia skutkuje tym, że przedawnienie biegnie od daty wydania wyroku przez Sąd Najwyższy (art. 44 § 6 k.k.s. w zw. z art. 51 § 1 zd. 2 k.k.s.). „

źródło:
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20kk%20226-14.pdf

g: no.i no.f

Przedawnienie zobowiązania podatkowego. Art 70 O.p.

„Art. 70. Ordynacja podatk.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

§ 1.Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
§ 2.Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:
1)od dnia wydania decyzji, o których mowa w art. 67aodroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości podatkowych na wniosek podatnika § 1 pkt 1 lub 2, do dnia terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej, ostatniej raty podatku lub ostatniej raty zaległości podatkowej;
2)od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku, wydanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do dnia upływu przedłużonego terminu.
§ 3.Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego.
§ 3a.Jeżeli ogłoszenie upadłości, o którym mowa w § 3, nastąpiło przed rozpoczęciem biegu terminu przedawnienia, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego.
§ 4.Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.
§ 5.(uchylony)

§ 6.Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem:
1)wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe
lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania;

2)wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania;
3)wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;
4)doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33dzabezpieczenie wykonania decyzji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub w innych formach § 2, lub doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
5)doręczenia zawiadomienia o przystąpieniu do zabezpieczenia w przypadkach określonych w art. 32azaskarżenie egzekwowanej należności § 3 i art. 35zgłoszenie zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.);
6)wystąpienia przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, na wniosek strony, o którym mowa w art. 119hzasięganie przez Szefa KAS opinii Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania § 2, o opinię Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, zwanej dalej „Radą”, co do zasadności zastosowania art. 119aunikanie opodatkowania lub środków ograniczających umowne korzyści.

§ 7.Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się, a po zawieszeniu biegnie dalej, od dnia następującego po dniu:
1)prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe;

2)doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomocności;
3)uprawomocnienia się orzeczenia sądu powszechnego w sprawie ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;
4)wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu;
5)zakończenia postępowania zabezpieczającego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
6)doręczenia stronie opinii Rady wydanej po wystąpieniu przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, na wniosek strony, o którym mowa w art. 119hzasięganie przez Szefa KAS opinii Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania §2, co do zasadności zastosowania art. 119aunikanie opodatkowania lub środków ograniczających umowne korzyści, lub po dniu upływu terminu na wydanie tej opinii.
§ 8.Nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu. „

źródło:
https://www.lexlege.pl/ordynacja-podatkowa/art-70/

Art. 208. Ordynacja podatk.

Przesłanki umorzenia postępowania

§ 1.Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, w szczególności w razie przedawnienia zobowiązania podatkowego, organ podatkowy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.
§ 2.Organ podatkowy może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi publicznemu.

źródło:
https://www.lexlege.pl/ordynacja-podatkowa/art-208/

Podatki ad-rem ad-personam – ale o co chodzi? Wątek przedawnienie karalności.

Temat jest trudny i przykry. Przykry dlatego, że chodzi o pieniądze. Pieniądze na dwóch jakby drogach: podatkowej i karnej. Innymi słowami najpierw będzie próbował zabrać „fiskus” następnie karę (w tym często grzywny) przywali sąd karny (za to, że ktoś chciał wykolegować „fiskusa”).

Zaczynamy więc:

„Pomiędzy terminami „wydanie” a „sporządzenie” postanowienia zachodzi istotna różnica, jako że dla „wydania” niezbędne jest dopełnienie kolejnych czynności procesowych określonych w art. 313 § 1 KPK. Aby zatem postanowienie o przedstawieniu zarzutów zostało uznane za wydane, czyli prawnie skuteczne, niezbędne jest kumulatywne spełnienie trzech warunków: sporządzenie postanowienia, jego niezwłoczne ogłoszenie i przesłuchanie podejrzanego (orzeczenia Sądu Najwyższego: postanowienie z 24 kwietnia 2007 r., sygn. IV KK 31/07, wyrok z 2 czerwca 2010 r., sygn. V KK 376/09, wyrok z 24 kwietnia 2013 r., sygn. V KK 453/12).”

źródło:

https://kancelaria-skarbiec.pl/publikacje/postawienie-zarzutu-przestepstwa-skarbowego-a-przedawnienie.html

Organy skarbowe zwykle pod koniec tego co robią z podatnikiem, stawiały (stawiają? Walczy w tym aspekcie jak lew? Rzecznik przedsiębiorców, żeby „fiskus” tak nie robił) zarzuty karne.

Tu powstają 2 wątki z tytułu posta (jak na samej górze) – początkowo ad-rem i w drugiej fazie ad-personam. O co chodzi opisane tutaj:

„Precyzyjne zdefiniowanie użytego w art. 71 § 1 k.p.k. terminu „wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów w stosunku do określonej osoby” jest o tyle istotne, w kontekście podniesionego zarzutu przedawnienia karalności, że prawidłowe dokonanie tej czynności procesowej powoduje przekształcenie postępowania przygotowawczego z fazy in rem w fazę in personam, a w konsekwencji wszczęcie postępowania przeciwko sprawcy, skutkujące przy przestępstwach skarbowych wydłużeniem terminu przedawnienia o okres wskazany w art. 44 § 5 k.k.s. „

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20kk%2097-16.pdf

Art. 44. KKS

Przedawnienie karalności

§ 1.Karalność przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

1)5 – gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat;

2)10 – gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata.
§ 2.Karalność przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej ustaje także wówczas, gdy nastąpiło przedawnienie tej należności.
§ 3.W wypadkach przewidzianych w § 1 lub § 2 bieg przedawnienia przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej rozpoczyna się z końcem roku, w którym upłynął termin płatności tej należności. Jeżeli sprawca przestępstwa skarbowego dopuścił się uszczuplenia lub narażenia na uszczuplenie należności celnej, bieg jego przedawnienia rozpoczyna się z dniem, w którym powstał dług celny; jeżeli nie jest możliwe określenie dnia powstania długu celnego, bieg przedawnienia przestępstwa skarbowego rozpoczyna się z dniem najwcześniejszym, w którym istnienie długu celnego zostało ustalone.
§ 4.W wypadkach przewidzianych w § 1 lub § 2, jeżeli dokonanie przestępstwa skarbowego zależy od nastąpienia określonego w kodeksie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił.

§ 5.Jeżeli w okresie przewidzianym w § 1 lub § 2 wszczęto postępowanie przeciwko sprawcy, karalność popełnionego przez niego przestępstwa skarbowego określonego w § 1 pkt 1 ustaje z upływem 5 lat, a przestępstwa skarbowego określonego w § 1 pkt 2 – z upływem 10 lat od zakończenia tego okresu.

§ 6.W razie uchylenia prawomocnego orzeczenia przedawnienie biegnie od dnia wydania orzeczenia w tym przedmiocie, chyba że karalność przestępstwa skarbowego już ustała.
§ 7.Przedawnienie nie biegnie, jeżeli przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe.

źródło:
https://www.lexlege.pl/kks/art-44/


Tu dygresja: czy terminy już po przedłużeniu jak w Art. 44. KKS par. 5 mają charakter bezwzględny – na zasadzie jak tutaj:
https://www.infor.pl/prawo/kodeks-karny/przedawnienie/257740,Kiedy-termin-przedawnienie-karalnosci-ulega-przedluzeniu-art-102.html ??


Przykład obliczeń ale też więcej o tzw. promulgacji

http://www.zaleska.pl/pl/article/558/przedawnienie-karalnosci-przestepstw-skarbowych–.html

Uwaga – te na dole wymagają chyba weryfikacji.

Nie można zapominać o tej „niespodziance”

bieg przedawnienia (…) rozpoczyna się z końcem roku.

Wydaje się, że jeżeli chodzi o przedawnienie karalności to nie jest w interesie oskarżonego zwlekanie z przejściem z fazy ad-rem do ad-personam.

Kolejny przykład obliczeń przedawnienia:

„Zarzut uchylania się przez D. M. od opodatkowania ujęty został w ramach konstrukcji czynu ciągłego, którego ostatnim chronologicznie zachowaniem była podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynność mająca miejsce w grudniu 2008 r. Złożenie deklaracji i opłacenie tego podatku w związku z czynnością mającą miejsce w grudniu 2008 r. winno nastąpić w miesiącu następnym, tj. styczniu 2009 r. ( art. 99 ust. 1 i 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ). Tym samym początek podstawowego pięcioletniego okresu przedawnienia karalności czynu wiązać należało z dniem 31 grudnia 2009 r., a koniec z dniem 31 grudnia 2014 r. Mając na względzie, iż przed tą ostatnią datą doszło do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, okres ten – stosownie do art. 44 § 5 kks – uległ wydłużeniu o kolejne 5 lat, co oznacza, iż przedawnienie karalności nastąpi z dniem 31 grudnia 2019 r. „

źródło:
https://www.saos.org.pl/judgments/64870

Sygn. akt IV Ka 530/14

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

„Otóż wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe powoduje zawieszenie biegu terminu przedawnienia, a zastosowanie środka egzekucyjnego przerwanie jego biegu.”


Otóż wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe powoduje zawieszenie biegu terminu przedawnienia, a zastosowanie środka egzekucyjnego przerwanie jego biegu. „

źródło:
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56785,17-maja-2019/68976,Tygodnik-Gazeta-Prawna/694636,Wyroki-TK-TSUE-i-uchwaly-NSA-to-za-malo.-Przedawnienie-wciaz-budzi-spory.html

Czyli mamy wątek 1. zawieszenie 2. przerwanie biegu przedawnienia.

„Fiskus” może zastosować 3. umorzenie postępowania z powodu nieskutecznej egzekucji. (To wbrew nazwie może nie oznaczać tego o czym można sobie pomyśleć (uwaga na to)).

„Czy to oznacza, że nieściągnięte zobowiązania wygasły?

NIE.

Urząd skarbowy ma prawo zakończyć postępowanie egzekucyjne, które nie doprowadziło do ściągnięcia dochodzonej należności. Pozwala na to art. 59 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619). Przepis ten stanowi, że postępowanie egzekucyjne może być umorzone w przypadku stwierdzenia, iż nie uzyska się w nim kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności nie jest jednoznaczne z wygaśnięciem nieściągniętej należności. Dług wobec fiskusa nadal istnieje. Dopuszczalne jest zresztą wszczęcie ponownej egzekucji. Urząd skarbowy może ją podjąć, gdy zostanie ujawniony majątek lub źródła dochodu dłużnika przewyższające kwotę wydatków egzekucyjnych. „

źródło:
http://www.ordynacjapodatkowa.pl/artykul,1679,8481,umorzenie-przez-fiskusa-nieskutecznej-egzekucji.html