Kategoria: odszkodowania

odszkodowania

Czy odszkodowanie z OC podlega zajęciu, egzekucji ?

„Na podstawie art. 831 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego zarządza się, co następuje:

§ 1. Z zastrzeżeniem art. 832 i art. 833 § 5 Kodeksu postępowania cywilnego, świadczenia pieniężne z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń i odszkodowań.

(…)

Czyli rozporządzenie chroni 75% odszkodowania. I poszkodowany dłużnik dostanie pieniądze, ale poszkodowany przez dłużnika wierzyciel już nie. „

źródło:
https://www.dochodzeniewierzytelnosci.pl/2013/02/19/egzekucja-z-ubezpieczenia-majatkowego/

Uszkodzenie sukienki wieczorowej w pralni przed Sylwestrem. Odszkodowanie.

Sygnatura akt II Ca 2570/18


„Podobnie nie można zarzucać powódce, że nie zakupiła innej kreacji. Suknia została oddana do czyszczenia 29 grudnia a poprawki miały być wykonane na następny dzień. Powódka mogła oczekiwać poprawienia wykonania usługi i nie miała powodu poszukiwać innej kreacji.

(…)


Co więcej, w przywoływanej uchwale w sprawie III CZP 79/10 Sąd Najwyższy wyraźnie wskazał, ze co do zasady nie ma podstaw do zasądzenia zadośćuczynienia za krzywdę wynikającą z niewykonania zobowiązania. Ewentualne zadośćuczynienie musiałoby mieć źródło w osobnym czynie niedozwolonym, co jednak w sprawie nie ma miejsca, a w sprawie nie wskazywano aby zostały naruszone jakieś konkretne dobra osobiste powódki, których naruszenie stanowiłoby inną podstawę przyznania zadośćuczynienia. W cytowanej uchwale Sąd Najwyższy znajdując podstawy do przyznania zadośćuczynienia za tzw. zmarnowany urlop wskazał na osobną podstawę takiego roszczenia wynikającą z przepisów o usługach turystycznych. Oczywiste jest więc, że argumentacja z przedmiotowej uchwały nie mogła mieć zastosowania w niniejszej sprawie. W konsekwencji trzeba zgodzić się z apelującym, że dochodzone przez powódkę roszczenie o zadośćuczynienie w ustalonym przez Sąd Rejonowy stanie faktycznym nie znajduje podstawy prawnej. W tej części powództwo winno zostać zatem oddalone.

źródło:
http://orzeczenia.krakow.so.gov.pl/content/$N/152010000001003_II_Ca_002570_2018_Uz_2019-05-08_002

Potrzebny podobny wyrok SN w takim zakresie.

Art. 442 1. KC Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody (czyn niedozwolony). Trudno bowiem byłoby wymagać od powoda wykazywania, kiedy przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

„Art. 4421. KC

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody

§ 1.Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
§ 2.Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 3.W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
§ 4.Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności. „

źródło:
https://www.lexlege.pl/kc/art-442-1/

Czyn niedozwolony (fr.acte illiciteniem.unerlaubte Handlung) – termin języka prawnego i prawniczego oznaczający zdarzenie cywilnoprawne, które z mocy ustawy – niezależnie od istnienia lub nieistnienia między stronami uprzedniej umowy – pociąga za sobą obowiązek naprawienia szkody, tj. prowadzi do odpowiedzialności cywilnej w reżimie deliktowym. ” (wikipedia)

Dygresja: zgodnie z
Uchwała SN III CZP 84/05 szkoda ujawniła się po 10ciu latach = po ptakach.

” Konkludując, początek określonego w art. 4421 § 1 k.c. trzyletniego przedawnienia należy łączyć z faktyczną wiedzą poszkodowanego o osobie obowiązanej do naprawienia szkody, czyli z uzyskaniem takich informacji, które – oceniając obiektywnie – pozwalają z wystarczającą dozą prawdopodobieństwa przypisać sprawstwo konkretnemu podmiotowi. Muszą one być informacje na tyle dokładne, by umożliwiały poszkodowanemu wystąpienie na drogę sądową i wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 187 § 1 k.p.c. „

źródło:
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/v%20csk%20680-15-1.pdf

” W dodatku z uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego zdaje się wynikać, że to powódka powinna wykazać, kiedy dowiedziała się o szkodzie. Jednakże ciężar dowodu tego faktu spoczywa na osobie, która z niego wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.). W niniejszej sprawie taką osobą jest pozwana, która podniosła zarzut przedawnienia roszczenia. Taka wykładnia art. 4421 § 1 k.c. jest tym bardziej uzasadniona po nowelizacji tego przepisu przez ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Trudno bowiem byłoby wymagać od powoda wykazywania, kiedy przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. „

źródło:
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/v%20csk%2036-17-1.pdf

dygresja: zmiana ustawy
dnia 21 kwietnia 2017 r. (byłaby niekorzystna dla powódki tak sąd w ww. orzeczeniu).

Odszkodowanie z oc pełnomocnik, koszty, wyrok

” Jako dowód poniesienia kosztów pełnomocnika powódka przedłożyła uwierzytelnioną kopie pokwitowania z tłumaczeniem, z którego wynikała kwota dochodzonych kosztów pełnomocnika. Pozwany wprawdzie zakwestionował roszczenie powódki w powyższym zakresie co do wysokości, nie wskazując jednak żadnych argumentów podważających ten dokument. Należy przy tym podkreślić, że roszczenie w tym zakresie mogło być udowodnione właśnie takim dokumentem. „

” Jeżeli chodzi o drugi składnik żądania pozwu, tj. utratę wartości rynkowej samochodu, powództwo co do zasady również zasługiwało na uwzględnienie. Sąd Okręgowy podziela pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w powołanej przez powódkę uchwale z dnia 12 października 2001 r. Oczywistym być winno, że z reguły samochód powypadkowy, mimo dokonanej naprawy, traci na wartości, ponieważ tak reaguje rynek na informację o uszkodzeniu samochodu – w wyniku uszkodzenia, choć później wyeliminowanego, wartość samochodu maleje w stosunku do tej, jaką pojazd ten miałby na rynku, gdyby nie został uszkodzony. Pogląd ten jest aktualny niezależnie od tego, czy naprawa została dokonana. Skoro dokonanie naprawy co do zasady nie eliminuje spadku wartości samochodu wywołanego samym faktem uczestniczenia w kolizji i poddania naprawie, to jej niedokonanie pozostaje bez wpływu na istnienie tego uszczerbku. ”

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19 marca 2010 roku, sygn. akt II Ca 153/10

źródło:
https://www.rf.gov.pl/art-361-szkoda-zwiazek-przyczynowy/Wyrok_Sadu_Okregowego_w_Poznaniu_z_dnia_19_marca_2010_roku__sygn__akt_II_Ca_153_10__niepublikowany__20559

PZU AC CD.

http://decyzje.uokik.gov.pl/bp/wyroki.nsf

 

XVII AmC 37/10:

„W ocenie powoda wskazane postanowienie stanowi niedozwoloną klauzulę abuzywną, gdyż jest rażąco sprzeczna z dobrymi obyczajami i narusza uzasadnione interesy konsumentów, przewidując uprawnienie pozwanego do odmowy wypłaty odszkodowania w sytuacji określonej niejasno dla konsumenta.”

http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000005127_XVII_AmC_000037_2010_Uz_2011-01-18_002

Sygnatura akt: III SK 40/14
Data wyroku: 2015-09-09
Rodzaj praktyk: Ochrona zbiorowych interesów konsumentów


Sygnatura akt:
Data wyroku: 2013-11-06
Rodzaj praktyk: Ochrona zbiorowych interesów konsumentów


Sygnatura akt: XVII AmA 127/13
Data wyroku: 2013-01-18
Rodzaj praktyk: Ochrona zbiorowych interesów konsumentów


Sygnatura akt: VI ACa 222/12
Data wyroku: 2012-07-05
Rodzaj praktyk: Ochrona zbiorowych interesów konsumentów


Sygnatura akt: XVII AmA 59/10
Data wyroku: 2011-11-14
Rodzaj praktyk: Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

——————————-

Tu:

https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/wyroki.nsf/1/54812341AF8E8670C1257EF20036339D?editDocument&act=Wyrok

Wyrok dotyczący Decyzji Prezesa UOKiK RWR-41/2009

klikamy w numer decyzji RWR-41/2009 i pokazują się wszystkie pliki do pobrania.