Kategoria: o allegro

Kiedy powstał i jak działa allegro smart.

„24 sierpnia 2018, 16:58

Usługa Allegro Smart! Warunki dla sprzedających”

źródło: https://allegro.pl/dla-sprzedajacych/usluga-allegro-smart-warunki-dla-sprzedajacych-9dG9omEnet1

” Pokrywamy koszt dostawy lub jego część do maksymalnych kwot określonych wcześniej przez sprzedających, zgodnie z wytycznymi (wysokość tych kosztów wskazana jest w miejscu “Koszt bez Allegro Smart!” w poniższej tabeli). Oznacza to, że jeśli koszt dostawy wskazany przez sprzedającego w miejscu „Koszt dostawy bez Allegro Smart!” będzie wyższy niż wartość wskazana w zestawieniu, to dostawa ta nie zostanie zrealizowana w ramach Allegro Smart! „

źródło: https://allegro.pl/pomoc/dla-kupujacych/dostawa-z-allegro-smart/metody-dostawy-i-zwrotu-przesylek-w-ramach-allegro-smart-a1WrzwbOXf6

Jak księgować allegro „smart” w firmie? Pewne pytania są kłopotliwe nawet dla biegłych rewidentów.

” Można więc przypuszczać, że Allegro podejmuje się świadczenia za odpłatnością usługi przejęcia przyszłego zobowiązania (długu) danego nabywcy z tytułu kosztów transportu wobec wszystkich przyszłych kontrahentów nabywcy w określonym umową czasie (miesiąc lub rok). Niemniej, z uwagi na lakoniczne postanowienia regulaminu trudno zająć jednoznaczne stanowisko co do charakteru tej usługi.

(…)

Gdyby w opisanej sytuacji rzeczywiście następowało przejęcie przez Allegro długu z tytułu usługi transportowej, przepis ten nie powinien mieć zastosowania, gdyż na skutek tego przejęcia kupujący przestałby być dłużnikiem zobowiązanym do uregulowania należności za transport wobec sprzedawcy. „

źródło:
https://rachunkowosc.com.pl/jak_zaksiegowac_fakture_na_dostawe_z_transportem_gdy_nabywca_towarow_na_allegro_korzysta_z_pakietu_smart

Czy skarbówka może pozyskać dane z portalu aukcyjnego?

” Naczelnik wyjaśnił cel pozyskanie danych, wyszczególnionych w postanowieniu. Stwierdził przy tym, że ocena czy informacje o których przekazanie wystąpił organ mają bezpośredni wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązania podatkowego należy do organu prowadzącego postępowanie, nie do skarżącej. Za niezasadny uznał również zarzut naruszenia art. 122 O.p. i art. 45 ust. 3 zdanie 2 ustawy o KAS poprzez nieustalenie, czy spółka jest w stanie wywiązać się z nałożonego obowiązku przekazania danych w wyznaczonym terminie i czy dysponuje danymi, których przekazania domaga się organ „

źródło:
http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-sa-po-410-19/podatkowe_postepowanie/1721eda.html

allegro vs Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy. (Po coś potrzebował dane Panie Dyrektorze).


Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Izabella Kulig-Maciszewska sędzia NSA Zbigniew Ślusarczyk sędzia del. WSA Mirosława Pindelska (spr.) Protokolant starszy asystent sędziego Ewa Dubiel po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2013 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Grupy Allegro Sp. z o. o. w Poznaniu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 2013 r. sygn. akt II SAB/Bd 30/13 w sprawie ze skargi Grupy Allegro Sp. z o. o. w Poznaniu na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy na rzecz Grupy Allegro Sp. z o. o. w Poznaniu kwotę 380 (trzysta osiemdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. „

źródło:
https://www.lexlege.pl/orzeczenie/115600/i-osk-1830-13-wyrok-naczelny-sad-administracyjny/