Kategoria: internetowe

Giełda końcówka roku, optymalizacja, podatki.

„Na optymalizację trzeba się zdecydować dość szybko, bo ostatnim dniem, który pozwala na jej dokonanie jest wtorek 28 grudnia. W środę i czwartek też będą miały miejsce sesje na GPW, ale chodzi o to, że rozliczenie transakcji odbywa się w systemie T+2, czyli wymaga dwóch dni sesyjnych. Czyli transakcja przeprowadzona w środę zostanie rozliczona już w przyszłym roku. W przypadku instrumentów pochodnych (kontrakty terminowe, opcje, CFD) ostatni dzień na optymalizację podatkową wypada nieco później – w czwartek 30 grudnia.”

źródło: https://strefainwestorow.pl/artykuly/podatki/20211227/optymalizacja-podatku-gieldowego?fbclid=IwAR1Bmdvmbfu4SoZ1a1DEMuHl1HgyrGP8M3R7i-ADy1yNB8EPR-k8t5qiD0Q

Spółka akcyjna ma dane akcjonariuszy nawet drobnych?

Podsumowując, od 3 września spółki giełdowe uzyskają możliwość otrzymania wglądu do pełnej listy wszystkich ich akcjonariuszy. Nowe przepisy, w założeniu ustawy, mają ułatwić komunikację między spółkami giełdowymi a ich udziałowcami. Nie jest jednak do końca jasne w jakim celu mogą być wykorzystane te informacje. Warto śledzić temat i mieć świadomość do kogo mogą trafić nasze dane podawane w biurach maklerskich i innych podmiotach.

https://strefainwestorow.pl/artykuly/prawo/20200122/zmiany-prawa-identyfikacja-akcjonariuszy

Radni 24 i 25 kpa. Czyli co wolno radnemu to nie tobie smrodzie.

„Jednakże pragnę zauważyć, że ustawa o samorządzie gminnym, jak również Kodeks postępowania administracyjnego (dalej K.p.a.) zawierają przepisy przewidujące możliwość wyłączenia radnego, pracownika organu bądź organu w sytuacjach budzących wątpliwości co do ich bezstronności. Takimi właśnie przepisami, które mają również charakter antykorupcyjny i powinny być stosowanie w sytuacji głosowania, podejmowania uchwał (decyzji) przez osoby mające interes prawny w rozstrzygnięciu, jest art. 24 i 25 k.p.a., a w odniesieniu do radnych – art. 25a u.s.g. Zgodnie z art. 25a u.s.g. radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Celem tego przepisu jest zapobieżenie sytuacji wykorzystywania mandatu radnego w celach prywatnych przez osobę pełniącą tę funkcję, niezależnie zresztą od tego, czy rezultatem wykorzystania mandatu będzie przysporzenie korzyści majątkowej, czy jakiejkolwiek innej (por. A. Rzetecka-Gil, Glosa do wyroku WSA w Lublinie z 20 listopada 2007 r., III SA/Lu 414/07). Zakres stosowania art. 25a u.s.g. jest szeroki. Nie ogranicza się wyłącznie do sytuacji ewentualnego konfliktu (sprzeczności) interesów radnego i gminy. Radny nie może głosować nad uchwałą również w przypadku, gdy szeroko pojęty interes gminy jest obiektywnie zbieżny również z jego interesem prawnym”

źródło: https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=558EC3E1

Błędy w postępowaniu karnym skarbowym a zawieszenie przedawnienia podatku. Średnie wieści :(

„Wywody skarżącego”:

” Jednocześnie organ odwoławczy zauważył, że prawidłowość prowadzenia postępowania karnoskarbowego, w tym okoliczność w jakiej dacie przed wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania karnoskarbowego nastąpiło przedawnienie karalności – nie mogła być badana w postępowaniu podatkowym. Jak bowiem zauważył NSA w wyroku z dnia 10 sierpnia 2018 r., sygn. akt I GSK 2344/18 (LEX 2558755) – „Unormowanie art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej nie daje podstaw prawnych do weryfikacji zasadności wszczęcia tego postępowania ani kontroli prawidłowości prowadzonego postępowania karnoskarbowego jak też do oceny regulacji prawnych w tym zakresie. NSA podzielił pogląd wyrażony w wyroku z dnia 23 lutego 2017 r., sygn. akt I FSK 1240/15, zgodnie z którym „unormowanie art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej nie daje podstaw prawnych do weryfikacji zasadności wszczęcia tego postępowania ani kontroli prawidłowości prowadzonego postępowania karnoskarbowego, jak też do oceny regulacji prawnych w tym zakresie. Stąd zarzuty skarżącej pod adresem organu prowadzącego postępowanie karnoskarbowe, w szczególności co do przewlekle prowadzonego postępowania i zwłoki z oficjalnym jego zakończeniem nie mogą uzasadniać stanowiska, że w takiej sytuacji okres zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych wywołanych zawiadomieniem o toczącej się sprawie karnoskarbowej może trwać najdłużej do chwili przedawnienia się karalności czynów na podstawie art. 44 § 1 k.k.s.” W dalszej części wyżej wskazanego orzeczenia NSA zauważył, że: „Przedawnienie karalności czynów, które nastąpiło w toku prowadzonego postępowania karnoskarbowego uzasadnia umorzenie tego postępowania. Jednakże dla zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego istotne jest wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym to podatnik został powiadomiony. Natomiast sposób zakończenia tego postępowania nie ma znaczenia dla określenia, czy doszło do skutecznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia (wyrok NSA z 23 czerwca 2017 r., I FSK 329/17, LEX nr 2322988).” (jak niżej -> Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 czerwca 2017 r. I FSK 329/17)

(…)

od dnia następującego po dniu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Wskazany wyżej moment prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe odnosić się musi do wszystkich innych form zakończenia tych postępowań niż umorzenie postępowania wobec ustania karalności czynu. „

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-sa-gl-99-19-wszczecie-postepowania-karnoskarbowego-522770615

” Natomiast sposób zakończenia postępowania nie ma znaczenia dla określenia czy doszło do skutecznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Powyższe wynika zresztą wprost z treści art. 70 § 6-7 O.p.

W stanie prawnym obowiązującym od 15 października 2013 r., aby doszło do zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 O.p. przed upływem terminu przedawnienia muszą łącznie zaistnieć następujące przesłanki:

– wszczęto postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe,

– postępowanie to musi wiązać się z niewykonaniem zobowiązania, którego bieg terminu zostaje zawieszony,

– podatnik w trybie art. 70c O.p. został zawiadomiony o wszczęciu tego postępowania.”

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-fsk-329-17-zakonczenie-postepowania-karnego-jako-522416684

(Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 czerwca 2017 r.
I FSK 329/17)

„Organ podatkowy właściwy w sprawie zobowiązania podatkowego, z którego niewykonaniem wiąże się podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, zawiadamia podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w przypadku, o którym mowa w art. 70 § 6 pkt 1, najpóźniej z upływem terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 70 § 1 i 1a, oraz o rozpoczęciu lub dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu zawieszenia. „

źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ordynacja-podatkowa-16799056/art-70-c

Temat 2: Ale też wątek skuteczne poinformowanie o czynności egzekucyjnej.

( gdy zawiadomienie podatnika o jego zastosowaniu nastąpi przed upływem terminu przedawnienia ) (nie jednak w czasie spoczywania)

” Zawiadomienie podatnika dokonane na podstawie art. 70c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, ze zm.) informujące, że z określonym co do daty dniem, na skutek przesłanki z art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego podatnika za wskazany okres rozliczeniowy, jest wystarczające do stwierdzenia, że nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia tego zobowiązania na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy. „

ale wcześniej w tej samej uchwale NSA

„Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie podejmującym niniejszą uchwałę, przywołanie w treści zawiadomienia kierowanego do podatnika w trybie art. 70c O.p. jednostki odpowiedniego przepisu Ordynacji podatkowej, tj. art. 70 § 6 pkt 1, w którym tkwi przyczyna wywołująca zawieszenie biegu terminu przedawnienia w postaci wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, pozwala uznać, że wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego standardy konstytucyjne, wymagane do osiągnięcia przewidzianego w art. 70 § 6 pkt 1 O.p. skutku w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, zostaną zrealizowane. Trybunał Konstytucyjny zwrócił bowiem uwagę, że: „Zasada ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa wymaga żeby podatnik wiedział, czy jego zobowiązanie podatkowe przedawniło się, czy nie. W gestii ustawodawcy pozostaje natomiast wybór instrumentów, które to zapewnią.”

W kontekście powyższego nie powinno mieć zatem decydującego znaczenia, czy przyczyna stanowiąca o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zostanie przedstawiona w zawiadomieniu w trybie art. 70c O.p. w postaci przywołania właściwej tej przyczynie jednostki redakcyjnej Ordynacji podatkowej (art. 70 § 6 pkt 1), czy w postaci przekazanej wprost informacji o wszczęciu postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/734D0944FE

( I FPS 1/18 – Uchwała NSA )

wcześniej wystąpił RPO https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zawieszenie-biegu-zobowiazania-podatkowego