Poczta Polska priorytet, paczka48 gwarantowany termin, odszkodowanie, sprawy ważne.

7 Sty 2018 Autor adm

Paczka48:

„2.    Godziną graniczną nadania przesyłek w dniu roboczym jest godzina zakończenia urzędowania danej placówki pocztowej, jednak nie później niż godzina 15:00, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.    Przesyłka nadana w dniu roboczym po godzinie granicznej, w sobotę albo w dniu ustawowo wolnym od pracy traktowana jest jako nadana w następnym dniu roboczym po dniu nadania.”

źródło:

https://www.poczta-polska.pl/paczka-ekstra24-paczka24-paczka48-szczegolowe-warunki-swiadczenia-uslug/

Paczka48

„Reklamację wnosi się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.Usługę uważa się za niewykonaną, jeżeli doręczenie przesyłki lub pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o podjętej próbie doręczenia lub nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce pocztowej nastąpiło po 4 dniach roboczych, licząc od dnia następnego po dniu nadania.Usługę uważa się za nienależycie wykonaną, jeżeli doręczenie przesyłki lub pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o podjętej próbie doręczenia lub nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce pocztowej, nastąpiło trzeciego dnia roboczego, ale nie później niż czwartego dnia roboczego, licząc od dnia następnego po dniu nadania.
Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji znajdują się w Regulaminie świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym.”

źródło: https://www.poczta-polska.pl/reklamacje/reklamacje-krajowe/paczka48/

Priorytet

Reklamację zgłasza się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

1)   Usługę uważa się za niewykonaną jeśli doręczenie przesyłki lub zawiadomienia o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, albo w przypadku utraty przesyłki, przy czym za utraconą uważa się przesyłkę niedoręczoną w terminie 30 dni od dnia nadania.

2)   Usługę uważa się za nienależycie wykonaną w przypadku ubytku zawartości lub uszkodzenia zawartości przesyłki oraz w przypadku doręczenia przesyłki najszybszej kategorii (priorytet) w terminie późniejszym niż w 4 dniu po dniu nadania. UWAGA REGULAMIN:

„D + n – termin realizacji usługi, gdzie D – oznacza dzień nadania przesyłki, n – oznacza liczbę dni, które upłynęły od dnia nadania przesyłki do dnia jej doręczenia adresatowi, z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy,”

źródło: https://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2017/01/Regulamin-%C5%9Bwiadczenia-us%C5%82ugi-pocztowej-niepowszechnej-Paczka-MINI-w-obrocie-krajowym.pdf

Szczegółowe informacje odnośnie procedury zgłaszania reklamacji znajdują się w Regulaminie świadczenia usług powszechnych oraz w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej.”

źródło: https://www.poczta-polska.pl/reklamacje/reklamacje-krajowe/przesylka-polecona/

Co się należy:

„4. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej nie będącej usługą powszechną przysługuje odszkodowanie:
1) za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki pocztowej nie będącej przesyłką z korespondencją – w wysokości nie wyższej niż zwykła wartość utraconych lub uszkodzonych rzeczy,
2) za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki pocztowej z zadeklarowaną wartością – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki,
3) za utratę przesyłki z korespondencją – w wysokości dziesięciokrotności opłaty za usługę nie niżej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej, określonej w cenniku usług powszechnych,
4) za opóźnienie w doręczeniu przesyłki pocztowej w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia – w wysokości nie przekraczającej dwukrotności opłaty za usługę
– chyba że postanowienia regulaminu świadczenia usługi pocztowej w zakresie wysokości odszkodowania są korzystniejsze.
5. Kwoty przysługujące z tytułu niezapłaconych odszkodowań oraz zwrotu opłaty za niewykonaną usługę pocztową, w tym powszechną, podlegają oprocentowaniu w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Odsetki przysługują od dnia:
1) w którym upłynął trzydziestodniowy termin wypłacenia odszkodowania liczony od dnia uznania reklamacji lub
2) od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.”

źródło: https://www.arslege.pl/odszkodowanie-z-tytulu-niewykonania-lub-nienalezytego-wykonania-uslugi-powszechnej/k998/a67252/

Postanowienie sprzeczne z ustawą a postanowienie niedozwolone

22 Kwi 2017 Autor adm

Postanowienie wzorca umowy, sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym przepisem ustawy, nie może być uznane za niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 k.c.).

źródło:

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/III%20CZP%20119-10.pdf

 

Allegro powstało w 1999 roku. W 2007 roku koncern Naspers kupił platformę za 1,44 mld dolarów.

14 Sty 2015 Autor adm

„Allegro dojrzało jako biznes. Naspers zamierza sprzedać wszystko i zaangażować się w rynek chiński i brazylijski – donosi źródło Reutersa. Inne źródło potwierdza zamierzenia koncernu, wymieniając wśród potencjalnych kupujących Wirtualną Polskę i Onet.pl, których właścicielem jest Ringier Axel Springer.

 

Przedstawiciele Allegro i Naspersa nie potwierdzili informacji o planowanej sprzedaży. Rzecznik Allegro odmówił udzielenia komentarza w tej sprawie.

 

Allegro powstało w 1999 roku. W 2007 roku koncern Naspers kupił platformę za 1,44 mld dolarów.”

źródło: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Allegro-na-sprzedaz-7231672.html

Kontrola serwerowni przez GIODO? (serwer za granicą)

21 Paź 2014 Autor adm

Kontrola serwerowni

GIODO podczas kontroli może zażądać od nas dostępu do serwerowni. Jak więc zamierza wejść do serwerowni umieszczonej we Francji czy Niemiec ? Otóż w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest odpowiednik naszego GIODO i może on poprosić tamtejszego inspektora do przeprowadzenia kontroli bądź wydania opinii. Wiadomo jednak, że serwer może fizycznie stać w USA lub Kanadzie i co wówczas ? Tego akurat nie wiem, jednak zastanówmy się czy zgodnie z naszą ustawą i dyrektywą unijną będziemy posiadać stosowną umowę na piśmie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z firmą hostingową z USA czy Kanady lub państw Azji. O tyle na terenie UE jest o taką umowę łatwiej, gdyż należy się powołać na dyrektywę 95/46 WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych art. 17 pkt 3 – 4.”

źródło: http://ostium.pl/uodo/giodo-ochorna-danych-osobowych/opinia-giodo-o-hostingu-zagranicznym/

Landesdatenschutzbeauftragter – niemiecki odpowiednik GIODO?

21 Paź 2014 Autor adm

„Johannes Caspar, szef odpowiednika naszego GIODO (Landesdatenschutzbeauftragter) z Hamburga, ma już za sobą doświadczenie w dręczeniu Marka Zuckerberga. W styczniu zmusił przedstawicieli amerykańskiego portalu do zakończenia praktyki automatycznego rozsyłania zaproszeń do Facebooka. Przedstawiciele serwisu zgodzili się na zapewnienie każdemu użytkownikowi „przejrzystej kontroli nad adresami, które importuje do sieci społecznościowej”. Teraz Caspar ogłosił, że system rozpoznawania twarzy Facebooka jest zupełnie nie do przyjęcia, stanowi poważne naruszenie prawa do decydowania o losie własnych danych.”

źródło: http://webhosting.pl/Niemiecki.odpowiednik.GIODO.rozpoznawanie.twarzy.w.Facebooku.Serwis.czekaja.srogie.kary