Brak umocowania organu lub przekroczenie zakresu umocowania Art. 39. (1 marca 2019?) KC i Art. 35. (9 listopada 2018) „ustawy uproszczeń”.

Art. 39. KC

Brak umocowania organu lub przekroczenie zakresu umocowania

§ 1. Jeżeli zawierający umowę jako organ osoby prawnej nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę prawną, w której imieniu umowa została zawarta.
§ 2. Druga strona może wyznaczyć osobie prawnej, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.
§ 3. W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę jako organ osoby prawnej, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.
§ 4. Jednostronna czynność prawna dokonana przez działającego jako organ osoby prawnej bez umocowania albo z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Jednakże gdy ten, komu zostało złożone oświadczenie woli w imieniu osoby prawnej, zgodził się na działanie bez umocowania, stosuje się odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania.
§ 5. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy czynność prawna została dokonana w imieniu osoby prawnej, która nie istnieje.

https://lexlege.pl/kc/art-39/


Art. 35. Przepis art. 39 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się także do czynności prawnych dokonanych w imieniu osoby prawnej bez umocowania albo z przekroczeniem jego zakresu przed dniem wejścia w życie art. 1, jeżeli nie były one przedmiotem prawomocnie zakończonych przed dniem wejścia w życie art. 1 postępowań sądowych w sprawach cywilnych.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002244/T/D20182244L.pdf

USTAWA

z dnia 9 listopada 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców
w prawie podatkowym i gospodarczym1)

więcej:

https://codozasady.pl/p/czynnosci-prawne-tzw-falszywego-organu-spolki-bedzie-mozna-uratowac-ale-czy-wszystkie

„Wejście w życie” odpowiednio 9 listopada 2018 i 1 marca 2019?????

Pewna wątpliwość powstaje, co należy rozumieć poprzez sformułowanie: „czynności prawne będące przedmiotem prawomocnie zakończonego postępowania”, gdyż wykładnia językowa może sugerować, że dana czynność była przedmiotem jakiegokolwiek prawomocnego rozstrzygnięcia, zatem niemożliwe byłoby potwierdzenie czynności. Jednakże, po zapoznaniu się z uzasadnieniem do projektu ustawy, należy stwierdzić, ze intencją ustawodawcy było wprowadzenie regulacji ze skutkiem retroaktywnym, z wyłączeniem spraw, które zostały prawomocnie zakończone orzeczeniem nieważności czynności prawnej dokonanej przez „fałszywy” organ.

źródło: https://www.ozogtomczykowski.pl/aktualnosci/sanowanie-czynnosci-falszywego-organu-spolki

jeżeli nie były
one przedmiotem prawomocnie zakończonych przed dniem wejścia w życie art.
1 postępowań sądowych w sprawach cywilnych. Przepis ten wszedł w życie po
upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. od dnia 30 listopada 2018 r.
Z uwagi na konieczność odniesienia się do zarzutu naruszenia art. 38
i art. 39 k.c. w brzmieniu sprzed powyższej nowelizacji, należy stwierdzić,
iż w dotychczasowym orzecznictwie na gruncie przepisów kodeksu sprzed
nowelizacji art. 39 k.c. z 2018 r. istniały istotne rozbieżności co do
dopuszczalności stosowania per analogiam do wadliwego umocowania osoby
działającej w charakterze organu osoby prawnej art. 103 § 1 k.c.

źródło: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/i%20csk%20537-18-2.pdf

blog partnerski sklepu
Updated: 20 lutego 2022 — 16:27

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *