Posts: 1254

adm

Latest Posts by the Author

 1. „Organie” doręczaj na adres do doręczeń (korespondencyjny).
 2. Działania władcze i niewładcze.
 3. Sprawa cywilna a sprawa gospodarcza. Przy kasacji inne kwoty, też aspekt nieważności. Private.
 4. Kto odpowiada za które drogi. Zarządcy dróg.
 5. Przewlekłość postępowania sądu administracyjnego ppsa.
 6. Nieważność nad wznowieniem. Nawet (…) przez TK niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją,umową międzynarodową lub ustawą, (…), to skutkiem takiego stanu rzeczy jest możliwość żądania „tylko” wznowienia postępowania, a nie stwierdzenie nieważności decyzji.
 7. Rozszerzenie powództwa.
 8. Wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu pierwszej instancji kpc. 424 kpc
 9. Wznowienie postępowania kpc (pierwszej instancji?) kpc 401–403 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. Orzeczenie TSUE ani TK może nie stanowić przyczyny?
 10. Pełnomocnik najpierw podpisał dokument a dopiero później powstało pełnomocnictwo. Falsus procurator? Potwierdzenie przez osobę w której imieniu działał?
 11. Spółka cywilna likwidowana. Doręczenie tylko jednemu wspólnikowi jest be.
 12. Przestępstwo „przeciwko” dokumentom budowlanym? 271 kk.
 13. Bezstronność biegłego. Dalej, odpowiedzialność cywilna biegłego.
 14. Przebudowa drogi a operat wodno prawny.
 15. Sąd do organu sprawdźcie dokładnie zalanie przez sąsiada. Też obliczenia.
 16. Zrzucanie wody do rowu. Pozwolenie wodno prawne. Rozważania rów zamknięty/ otwarty.
 17. Gddkia odprowadza wody (też do ziemi) skarga na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 18. Kpc po apelacji sprawa wróci do tego samego sędziego.
 19. Dostęp do dokumentacji ubezpieczeniowej.
 20. Przedawnienie, sprawa karna. Uchwała siedmiu sędziów SN.