Art. 149. postęp.przed sąd.adm ppsa. Uwzględnienie skargi na bezczynność lub przewlekłość postępowania. Ukaranie organu grzywną. Jaka opłata?

https://www.lexlege.pl/prawo-o-postepowaniu-przed-sadami-administracyjnymi/art-149/

https://e-prawnik.pl/porady-prawne/bezczynnosc-organu-i-grzywna-2.html


6)    skarg na bezczynność organów administracji publicznej – 100 zł; „

? źródło: https://bip.warszawa.wsa.gov.pl/133/wpis-sadowy-zasady-dokonywania-wpisu.html

PPSA

Art

Art.  54.  [Pośredni tryb wniesienia skargi. Uprawnienia autokontrolne organu administracji]§  1. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.§  1a. Skargę w formie dokumentu elektronicznego wnosi się do elektronicznej skrzynki podawczej tego organu. Przepis art. 49a stosuje się odpowiednio.§  2.  8 Organ, o którym mowa w § 1, przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Skargę wniesioną za pośrednictwem konsula oraz skargę na decyzję wydaną przez ministra właściwego do spraw zagranicznych w zakresie spraw uregulowanych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie sześćdziesięciu dni od dnia jej otrzymania odpowiednio przez ministra właściwego do spraw zagranicznych albo konsula.§  3. Organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skargi na decyzję, uwzględniając skargę w całości, organ uchyla zaskarżoną decyzję i wydaje nową decyzję. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio.§  4. W przypadku, o którym mowa w art. 33 § 1a, organ zawiadamia o przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę przez obwieszczenie w siedzibie organu i na jego stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, pouczając o treści tego przepisu.§  5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób oraz szczegółowe warunki przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu przez organ, o którym mowa w § 1, oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych przekazującego skargę wniesioną za pośrednictwem konsula.§  6. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wydając rozporządzenie, o którym mowa w § 5, uwzględni formę lub postać, w której została wniesiona skarga, postać akt sprawy, której dotyczy skarga, oraz potrzebę zachowania jednolitego standardu i bezpieczeństwa przekazywanych akt sprawy, skargi i odpowiedzi na skargę.

źródło:

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-postepowaniu-przed-sadami-administracyjnymi-16982717

„Odszkodowanie od urzędu za przewlekłość postępowania na podstawie kodeksu cywilnego

Osobie poszkodowanej w wyniku przewlekłego prowadzenia sprawy administracyjnej przysługuje prawo do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. Przed wytoczeniem powództwa należy jednak złożyć wspomniane zażalenie na przewlekłość, a najlepiej również skargę do WSA, aby uzyskać stwierdzenie niezgodności z prawem niewydania przez organ decyzjii.

Przed sądem poszkodowany w wyniku przewlekłości postępowania będzie mógł dochodzić odszkodowania za straty materialne (np. utracony dochód), a także zadośćuczynienia za naruszenie jego dóbr osobistych. Należy mieć jednak na uwadze, że to do powoda – czyli poszkodowanego – należy obowiązek udowodnienia tych szkód.”

źródło: http://kancelariapawlikowski.pl/odszkodowanie-za-przewleklosc-postepowania-administracyjnego/

blog partnerski sklepu
Updated: 17 marca 2021 — 11:35

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *