Prawomocne orzeczenie sądu kończące postępowanie w sprawie kpk. Formalna + materialna? Orzeczenie niepodważalne?

„Sąd Najwyższy w glosowanym orzeczeniu, aby ustalić zakres orzeczeń, co do których podmioty kwalifikowane mogą wnieść kasację nadzwyczajną, dokonał wykładni zamieszczonego w art. 521 § 1 k.p.k. zwrotu „prawomocne orzeczenie sądu kończące postępowanie w sprawie”. Analiza językowa tego przepisu słusznie doprowadziła Sąd Najwyższy do konkluzji, w myśl której, aby podmioty specjalne mogły wnieść kasację, przesłanki wskazane w tym przepisie muszą być spełnione łącznie. Zatem wystąpienie z tego rodzaju nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia jest możliwe tylko wtedy, gdy wyrok lub postanowienie wydane przez sąd, kończy postępowanie w sprawie i nabyło przymiot prawomocności.

(…) Wobec czego koniecznym stało się w opinii Sądu, ujednolicenie kryteriów decydujących o nabyciu przez dane orzeczenie waloru prawomocności formalnej. Sąd Najwyższy uznał zatem, że aby orzeczenie mogło być uznane za prawomocne musi być nie tylko niezaskarżalne w drodze zwykłych środków zaskarżenia, ale także niepodważalne.

Na gruncie tych poglądów Sąd Najwyższy, który wydał glosowaną uchwałę wykluczył z kręgu orzeczeń, które mogą się uprawomocnić, postanowienie sądu utrzymujące w mocy decyzje o umorzeniu postępowania przygotowawczego zapadłą w fazie in rem, z uwagi na możliwość jej podważenia przez prokuratora, który zdecyduje się na skorzystanie z instytucji przewidzianej w art. 327 § 1 k.p.k., umożliwiającej kontynuowanie umorzonego postępowania przygotowawczego bez sięgania po nadzwyczajne środki zaskarżenia.”

źródło: https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/7krzyzanowska-poprawiony.doc

(GLOSY
Katarzyna Krzyżanowska
Glosa do uchwały siedmiu sędziów Sądu
Najwyższego z dnia 29 listopada 2016 r.,
sygn. I KZP 6/16 )

blog partnerski sklepu
Updated: 15 marca 2021 — 19:46

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *