540b wznowienie – fakultatywne – do uznania sądu.

„Faktycznie z akt sprawy wynika, że w dniu posiedzenia Sądu Apelacyjnego w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie w przedmiocie odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia skazany S. M. nie stawił się, a z uwagi na dwukrotne awizowanie zawiadomienia o terminie, uznano je za doręczone. Nadto ma rację obrońca, że zawiadomienia o terminie posiedzenia penitencjarnego zostało dwukrotnie wysłane na ul. T. (…)/1 w miejscowości J., a skazany w zażaleniu podał inny adres – ul. T. (…)/3.

Podkreślić jednak należy, że wznowienie postępowania na podstawie art. 540b § 1 k.p.k. ma charakter fakultatywny, a sądowi pozostawiona została ocena, czy wznowienie postępowania w konkretnej sprawie byłoby celowe. Przepis ten daje zatem jedynie możliwość wznowienia postępowania w przypadku zaistnienia opisanej w nim sytuacji, natomiast nie obliguje go do tego. Oznacza to, że nawet w przypadku gdyby wystąpiły okoliczności i spełnione zostały wszystkie warunki określone w art. 540b § 1 k.p.k. sąd winien wznowić postępowanie dopiero, jeżeli stwierdzi, iż rozpoznanie sprawy pod nieobecność skazanego mogło mieć istotne znaczenie dla biegu postępowania sądowego, gwarancji procesowych skazanego oraz merytorycznego rozstrzygnięcia


(por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2014 r., II AKz 257/14, LEX nr 1487573).

W niniejszej sprawie obrońca skazanego we wniosku o wznowienie postępowania w ogóle nie starał się wykazać w jaki sposób udział oskarżonego w posiedzeniu Sądu odwoławczego mógł wpłynąć na przebieg postępowania czy też merytoryczne rozstrzygnięcie, a przede wszystkim nie wykazał, że adres ul. T. (…)/3 był faktycznie adresem dla korespondencji wysyłanej do skazanego i czy w ogóle istnieje. Podkreślić bowiem należy, że skazany w tej sprawie postępuje instrumentalnie i już w przeszłości podał adres dla doręczeń, który okazał się fikcyjny, a co wynika jednoznacznie z postanowienia z dnia 23 października 2018 r. o odwołaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia. Nie można również pomijać przy ocenie zasadności wniosku również tego, że skazany tego samego dnia co sporządził zażalenie, w którym podał adres ul. T. (…)/3, tj. 11 grudnia 2018 r., złożył w Sądzie Okręgowym prośbę o wydanie postanowienia z dnia 23 października 2018 r. podając adres właśnie ul. T. (…)/1, który jest jego faktycznym adresem zameldowania i zamieszkania (k. 10). Wysłane dwukrotnie na ten adres zawiadomienia o terminie posiedzenia zostały więc słusznie uznane przez Sąd Apelacyjny za prawidłowo doręczone.

Biorąc to pod uwagę, Sąd Najwyższy oddalił wniosek obrońcy skazanego S. M. o wznowienie postępowania.

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/v-ko-34-19-fakultatywny-charakter-wznowienia-522785796

Blog partnerski sklepu
Updated: 17 marca 2021 — 15:10

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *