442 KC moment powstania szkody SN vs. TK. Wątek 10 lat. (Szkoda ujawniła się późno).

” Wykładnia tego przepisu w orzecznictwie nie była jednolita w sytuacji, gdy szkoda ujawniła się po upływie 10 lat od zdarzenia będącego jej źródłem (por. między innymi wyroki Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2003 r., IV CKN 378/01, OSNC 2004 nr 7-8, poz. 124 oraz z dnia 16 marca 2005 r., II CK 538/04). Rozbieżności w wykładni art. 442 k.c. skłoniły Sąd Najwyższy do rozstrzygnięcia problemu uchwałą pełnego składu Izby Cywilnej z dnia 17 lutego 2006 r., III CZP 84/05 (OSNC 2006 nr 7-8, poz. 114). Sąd Najwyższy opowiedział się za wykładnią literalną powyższego przepisu, przyjmując stanowisko, że bieg 10-letniego terminu przedawnienia należy liczyć od chwili zdarzenia, bez względu na moment powstania i ujawnienia się szkody, podkreślając przy tym, że instytucja przedawnienia chroni interes sprawcy (dłużnika), a nie poszkodowanego (wierzyciela). Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 1 września 2006 r., SK 14/05, (OTK-A 2006 Nr 8, poz. 97) orzekł o niekonstytucyjności zdania drugiego k.c. Trybunał uznał, że konstrukcja terminu przedawnienia a tempore facti może prowadzić do pozbawienia poszkodowanych faktycznej możliwości dochodzenia naprawienia szkody na osobie, jeżeli szkoda taka ujawni się po 10 latach od zdarzenia. „

Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 10 maja 2018 r.
II PK 77/17

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-pk-77-17-znaczenie-uchylenia-442-k-c-przed-wejsciem-522582351

blog partnerski sklepu
Updated: 13 marca 2021 — 08:59

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *