Błędne zarzuty (zarzucano przestępstwo było wykroczenie) a przedawnienie podatku. Wpływ na zawieszenie (iskierka nadziei), wyrok NSA. Chybione zarzuty.

” W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny uznaje, że bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie uległ w sprawie zawieszeniu z uwagi na wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe, bowiem – w zakresie w jakim błędnie zakwalifikowano postępowanie skarżącego jako przestępstwo skarbowe – nie istniał realny związek pomiędzy wszczęciem dochodzenia a niewykonaniem tego zobowiązania. Związek ten miał charakter jedynie pozorny i formalny; wynikał wyłącznie z wadliwego ustalenia wysokości zarzucanego uszczuplenia dochodów Skarbu Państwa, co rzutowało na kwalifikację prawną czynu oraz na kwestię przedawnienia karalności. Ordynacja podatkowa uzależnia zawieszenie biegu terminu przedawnienia od poinformowania podatnika o określonym zdarzeniu procesowym w sferze postępowania karnego (karnoskarbowego), związany z niewykonaniem zobowiązania.
Na skutek postanowienia o umorzeniu dochodzenia czynności podjęte w jego toku traktowane są jako niebyłe, innymi słowy rozstrzygnięcie takie – w rozpatrywanym przypadku – uchyliło wszelkie skutki procesowe podjęte przez organy w ramach tego postępowania. W takiej sytuacji nie sposób przyjąć, że pozbawiona mocy procesowej czynność wszczęcia dochodzenia może mieć wpływ na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

( II FSK 1488/15 – Wyrok NSA )

źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E2333C2547

(” Jeśli zaległość taka przedawni się i w konsekwencji wygaśnie, to interpretacja art. 44 par. 2 k.k.s. nie będzie budziła wątpliwości. Wraz z jej przedawnieniem ustanie także karalność przestępstwa skarbowego. „

źródło: https://www.rp.pl/artykul/809885-Kiedy-nie-mozna-ukarac-za-zaleglosc-zaplacona-po-terminie.html)

Updated: 19 lutego 2021 — 09:27

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *