Postanowienie o umorzeniu czy wyrok uniewinniający 17 1 2 kpk. Różnice. (Rozpoczęto przewód sądowy/ nie rozpoczęto przewodu sądowego).

„Po otwarciu przewodu sądowego (odczytaniu aktu oskarżenia) treść orzeczenia, mającego wówczas postać wyroku, uzależniona jest od przesłanki, która w okolicznościach konkretnej sprawy nie pozwala na dalsze prowadzenie postępowania karnego – jeśli są to warunki z art. 17 §1 pkt 1 i 2 k.p.k., to Sąd jest zobligowany do uniewinnienia oskarżonego (chyba, że jest on niepoczytalny – art. 414 §1 k.p.k.), natomiast we wszystkich pozostałych przypadkach powinien postępowanie umorzyć.

Zasadą jest, że w razie zbiegu przesłanki uniewinnienia (z art. 17 §1 pkt 1 lub 2 k.p.k.) z inną przesłanką (powodującą umorzenie) należy umorzyć postępowanie, gdyż winę wolno rozstrzygać tylko w procesie dopuszczalnym. Ta reguła jest jednak wiążąca do momentu rozpoczęcia przewodu sądowego (art. 414 §1 i §2 k.p.k.). Jeśli zatem Sąd nabierze przekonania, że nie doszło do obalenia domniemania niewinności, to wyda wyrok uniewinniający. Dla zastosowania tej negatywnej przesłanki procesowej konieczne jest jednak wyczerpanie możliwości dowodowych. Nie jest możliwe stwierdzenie przesłanki uniewinnienia na etapie procesu, jeżeli w dyspozycji Sądu pozostają środki dowodowe pozwalające rozwiać wątpliwości i wyjaśnić, czy rzeczywiście do zdarzenia doszło, czy też nie (czy oskarżony dopuścił się zarzucanego mu czynu czy nie), ale z których środków z jakichś względów nie skorzystano. Innymi słowy wydanie wyroku uniewinniającego stanie się możliwe dopiero po przeprowadzeniu co najmniej wszystkich dowodów, które Sąd dopuścił na wniosek oskarżyciela. Podkreśla się przy tym, że uniewinnienie oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu jest rozstrzygnięciem korzystniejszym niż umorzenie postępowania z uwagi na występowanie negatywnych przesłanek procesowych, że uniewinnienie bardziej liczy się w opinii społecznej niż umorzenie. (zob. Sławomir Steinborn w: Komentarz do art. 17 Kodeksu postępowania karnego, LEX; Mikołaj Grzesik w: Funkcjonowanie art. 17 §1 punkty 1–4 oraz art. 322 k.p.k. w praktyce prokuratorskiej, Prokuratura i Prawo 2016 nr 3).”

źródło: https://www.saos.org.pl/judgments/276231

Sygn. akt II K 69/16

Dnia 28 lutego 2017 roku

Sąd Rejonowy w Szczytnie w II Wydziale Karnym

Updated: 1 marca 2021 — 10:36

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *