442 kc pewność a związek przyczynowo skutkowy.

” Zgodzić się należy, że: Moment inicjujący bieg terminu przedawnienia z art. 442 § 1 k.c. lub (…) § 1 k.c. (w wersji obowiązującej do 27 czerwca 2017 r.) musi być łączony z chwilą powzięcia wiadomości o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, a nie z chwilą, gdy uprawniony nabierze pewności co do obu tych okoliczności lub usunie przeszkody stojące na drodze w skutecznym dochodzeniu roszczeń (tak. SA w W. w wyroku z z dnia 17 września 2018 r. VI ACa (…)).

(…)

W tym zakresie Sąd nie może opierać się na domniemaniach, czy nawet tylko przypuszczeniach powoda, lecz winien ponad wszelką wątpliwość ustalić istnienie wszystkich przesłanek pozwalających na przypisanie popełnienia przestępstwa. W sprawie, w której powód jako pokrzywdzony domaga się dokonania przez sąd takich ustaleń i w konsekwencji przyjęcia wydłużonego – 20 – letniego terminu przedawnienia, to na nim ciąży obowiązek wykazania okoliczności faktycznych oraz przedstawienia dowodów pozwalających na zrekonstruowanie przez Sąd orzekający strony przedmiotowej i podmiotowej przestępstwa, czyli iż zachowanie, za które odpowiedzialność ma ponosić pozwany, wypełniło jego znamiona (tak też SA w Łodzi w wyroku z dnia 26 kwietnia 2017 r. I ACa (…); oraz w wyroku SA w Katowicach z 3 października 2017 r. I ACa (…)). Obowiązek dowodowy obejmuje więc przede wszystkim udowodnienie, że wypełnione zostały przesłanki odpowiedzialności karnej ze wskazanych przepisów. W tym, iż E. M. obejmowała swoją świadomością istnienie tych przesłanek. Koniecznym jest również wykazanie, że zachowanie sprawcy było zawinione. W konsekwencji działanie, bądź zaniechanie E. M. powinno stanowić działanie umyślne w rozumieniu art. 9 k.k. Bowiem ustalenie, że doszło do popełnienia np. występku z art. 300 § 2 k.k. i art. 231 § 1 k.k., przy braku wyroku skazującego, następuje w oparciu o kryteria przewidziane w przepisach prawa karnego (tak też w wyroku SN z 21 listopada 2001 r. II UKN 633/00). „

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/v-aca-16-19-zakres-podmiotowy-i-przedmiotowy-przerwy-522822814

Updated: 16 lutego 2021 — 18:12

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *