PINB odmawia wydania postanowienia, przypadek brak podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego.

„W orzecznictwie wskazuje się, że stroną postępowania administracyjnego prowadzonego w trybie art. 66, czy art. 81c ust. 2 ustawy Prawo budowlane jest wyłącznie uczestnik procesu budowlanego, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. Stanowisko to wyrażono m.in. w wyrokach: NSA z 22 listopada 2006 r., II OSK 1407/05 (LEX nr 321507); NSA z 4 lipca 2007 r., II OSK 999/06 (LEX nr 366267); WSA w Krakowie z 16 kwietnia 2010 r., II SA/Kr 541/09 (LEX nr 686654). Jak wskazał NSA w pierwszym z przywołanych orzeczeń, przepis art. 28 k.p.a. definiuje pojęcie strony wskazując, że jest nią każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Pojecie strony może być wyprowadzone tylko z przepisów prawa materialnego, czyli normy prawnej, która stanowi podstawę ustalenia uprawnienia lub obowiązku. Normą taką jest art. 81c ust. 2 ustawy Prawo budowlane, który stanowi o możliwości nałożenia przez organ nadzoru budowlanego określonych obowiązków na uczestnika procesu budowlanego, właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego. Tym samym stroną postępowania administracyjnego prowadzonego w trybie tego przepisu mogą być tylko wymienione podmioty. Podobnie w art. 66 w związku z art. 61 ustawy Prawo budowlane określono krąg podmiotów zobowiązanych do utrzymania obiektu budowlanego, którymi są właściciel oraz zarządca nieruchomości. Te podmioty, jako legitymujące się interesem prawnym, powinny brać udziałem w postępowaniu administracyjnym dotyczącym stanu obiektu budowlanego. W przypadku tego postępowania nie ma zaś zastosowania przepis art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, wskazujący, że stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu (o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 9 i art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane).

(…)

W sytuacji, gdy skarżący domagał się wszczęcia postępowania administracyjnego (wydania w tym zakresie postanowienia), jedynym rozstrzygnięciem, jakie mógł podjąć organ było wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania na podstawie art. 61a § 1 k.p.a. PINB w H. prawidłowo zastosował ten przepis, stąd trafne jest również rozstrzygnięcie PWINB w B. utrzymujące w mocy postanowienie organu I instancji. „

źródło:

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-sa-bk-477-11-wyrok-wojewodzkiego-sadu-522447259

Updated: 3 lutego 2021 — 19:15

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *