Miesiąc: Luty 2021

art 44 1 7 kks – odnosi się to np. do zawieszenia w związku ze sprawą administracyjną?

Kiedy to dodano? W 99roku tego nie było.

Można wyobrazić sobie, że w niedługim czasie wskazana regulacja może także zostać poddana ocenie co do jej zgodności z Konstytucją.

https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/9-10-2013/artykul/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej-a-wplyw-wszczecia-postepowania-karnoskarbowego-na-przedawnienie-zobowiazania-podatkowego


3.1. Skarga zasługuje na uwzględnienie, albowiem podjęte przez organy podatkowe rozstrzygnięcia naruszają prawo. Okoliczności przedmiotowej sprawy dowodzą, że Skarżąca była rzetelnym podatnikiem, zaś organ podatkowy nadużył prawa. „

WSA https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-sa-wr-365-19-badanie-przez-sad-zasadnosci-wszczecia-522819414

” W art. 44 § 7 K.k.s. została uregulowana instytucja tzw. spoczywania biegu przedawnienia. Zgodnie z tym przepisem, przedawnienie nie biegnie, jeżeli przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe. Zauważyć należy, że, w przypadku określonym w cytowanym przepisie, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności przestępstwa skarbowego następuje niezależnie od tego, w jakiej fazie znajduje się prowadzone postępowanie karne skarbowe (in rem czy in personam). „

pismo PK do TK

PG VIII TK 94/14 K 31/14

https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2015/07/e41478f3fc1f4512bc1132a66e6dbf15.pdf

” Odnośnie do przedawnienia karalności wykroczenia skarbowego, to termin podstawowy wynosi rok (art. 51 § 1 zd. 1 k.k.s.). Zawieszenie postępowania karnoskarbowego nie powoduje wstrzymania (spoczywania) biegu terminu przedawnienia karalności przestępstwa (wykroczenia) skarbowego, na podstawie art. 44 § 7 k.k.s. Z jednej bowiem strony, to przepis prawa musi uniemożliwiać wszczęcie lub kontynuowanie wszczętego już postępowania, a nie przeszkoda natury faktycznej.

Z drugiej strony, art. 114a k.k.s. „[…] nie stanowi o obowiązku zawieszenia postępowania karnoskarbowego, a tylko o możliwości takiego zawieszenia (verba legis: «postępowanie […] może być także zawieszone»). Organ tudzież sąd, jakkolwiek są kompetentne zawiesić postępowanie w oczekiwaniu na prejudykat, mają prawo je prowadzić. Wynika z tego, że nie zachodzi tu sytuacja, aby przepis ustawy nie pozwalał na dalsze prowadzenie postępowania (G. Łabuda

Kodeks karny skarbowy. Komentarz, LEX/el 2009, nr 8013, komentarz do art. 44). W konsekwencji, podstawowe terminy przedawnienia karalności biegną niezależnie od tego, czy postępowanie w sprawie o przestępstwo (wykroczenie) skarbowe toczy się, czy też zostało zawieszone.

źródło:

http://orka.sejm.gov.pl/stanowiskaTK.nsf/nazwa/Stanowisko_K_31_14/$file/Stanowisko_K_31_14.pdf

TK Warszawa, dnia 21 stycznia 2016 r. Sygn. akt K 31/14 BAS-WPTK-2611/14

Zlecono budowę budynku, jest budynek, są faktury. Ale wg. urzędów nie takie jak trzeba (faktury). NSA tym razem po stronie podatnika.

” Z wyroku WSA w Gliwicach wynika, że organy konsekwentnie twierdziły, iż przedsiębiorca nie może odliczyć podatku VAT od faktur pochodzących od jego podzleceniodawców. Pomimo to, że budynki zostały w całości postawione i oddane do użytkowania”

źródło: https://biznes.interia.pl/podatki/news-naczelny-sad-administracyjny-wstawil-sie-za-podatnikami-po-w,nId,5033857#iwa_source=newsfeed_html