Grzywna za wykroczenie jak długo można za nią „ścigać”? Też karnoskarbowa.

” Orzeczona kara lub środek karny wymieniony w art. 47kary i środki karne za wykroczenia skarbowe § 2 pkt 2 i 3 nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się orzeczenia upłynęły 3 lata. „

źródło: https://www.lexlege.pl/kks/art-51/

§ 3. Orzeczona kara lub środek karny nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata.

źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-wykroczen-16788218/roz-5

Jeśli mowa o przedawnieniu wykonania kary lub środka karnego, wynosi ono 3 lata od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia; oznacza to, że nie podlegają wówczas wykonaniu kara czy środek karny. Dzięki temu postępowanie wykonawcze podlega umorzeniu.

źródło: https://lexform.pl/terminy-czyli-kiedy-nastepuje-przedawnienie-wykroczenia/

” jak radzice sobie z egzekucją kwot poniżej 500zł orzeczonych za wykroczenie, w sytuacji nieskuteczności egzekucji komorniczej ?
dla mnie to absurd, że kwotę 501zł można zamienić np. na areszt, ale 499 już nie
może ktoś wie skąd to się wzięło? „

https://www.ebos.pl/zdaniem-sedziego/876-nieegzekwowalna-kwota-ponizej-500zl.html

(stare z forum sędziów ale może jeszcze działa)

Bezskuteczność egzekucji, „przedwczesne”

„Trafnie wskazuje Prokurator Generalny, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego wyrażono m.in. pogląd, iż przesłanką stwierdzenia niemożliwości i nierealności uiszczenia grzywny i kosztów jest bezskuteczność egzekucji. Stąd też domaganie się umorzenia w całości tych należności, bez uprzedniego postępowania egzekucyjnego, jest przedwczesne. Dopiero bowiem po bezskutecznych czynnościach egzekucyjnych podjętych przez komornika i po stwierdzeniu przez niego niemożności ściągnięcia należności w drodze egzekucji istnieje możliwość ich umorzenia. Tak więc możliwość taką sąd rozważa dopiero wówczas, gdy nie istnieje szansa przymusowego ściągnięcia należności oraz gdy nie byłoby możliwe wykonanie grzywny w formach zastępczych (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2006 r., WZ 10/06, R-OSNKW 2006, poz. 642).

Podkreślono też, że oświadczenie skazanego o braku jakiegokolwiek majątku umożliwiającego uiszczenie grzywny bez stosownej urzędowej weryfikacji stanu jego majątku, zwłaszcza w sytuacji wykonywania przez skazanego stałej pracy zarobkowej, nie może stanowić dla sądu wystarczającego dowodu dla stwierdzenia bezskuteczności egzekucji (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2005 r., WZ 28/05, R-OSNKW 2005, poz. 1047).”

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iv-kk-133-10-postanowienie-sadu-najwyzszego-520938170

„Dlatego nie jest zasadne stanowisko Sądu Najwyższego, w myśl którego przesłanką stwierdzenia niemożliwości i nierealności uiszczenia grzywny jest bezskuteczność egzekucji, a domaganie się umorzenia w całości tej należności bez uprzedniego postępowania egzekucyjnego jest przedwczesne[1]. Trzeba przy tym zauważyć, że taki pogląd wyrażony został nie po raz pierwszy[2].

Przytoczone stwierdzenie Sądu Najwyższego nie zasługuje na aprobatę, gdyż nie ma umocowania w treści art. 51 k.k.w., szczególnie po jego nowelizacji z 2003 r.[3]. O ile z pierwotnego brzmienia tego przepisu wniosek, że bezskuteczność egzekucji nie jest warunkiem koniecznym do umorzenia grzywny, wyprowadzano ze sformułowania „wykonanie tej kary w innej drodze okazało się niemożliwe lub niecelowe”, o tyle od dnia 1 września 2003 r. jednoznacznie stwierdza się w nim, że „nie zarządza się egzekucji, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, iż byłaby ona bezskuteczna”.


https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2014/06/c46b12dc2f3ffd53a69ecd6af2c53073.doc

Updated: 24 lutego 2021 — 17:31

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *