Czy zobowiązanie podatkowe wygasa z mocy prawa czy na wniosek? Pobocznie przy rozważaniach TK ad-rem ad-personam.

81/7/A/2012
WYROK TK
z dnia 17 lipca 2012 r.
Sygn. akt P 30/11*

” Zgodnie z art. 70 § 1 o.p. zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przedawnienie zobowiązania podatkowego oznacza, że po upływie określonego czasu 16 zobowiązanie podatkowe, chociaż niezapłacone, wygasa – zgodnie z art. 59 § 1 pkt 9 o.p. – z mocy prawa łącznie z odsetkami za zwłokę, bez potrzeby wydawana odrębnych decyzji. Organ podatkowy po upływie terminu przedawnienia nie może skutecznie żądać zapłaty należności, zaś dobrowolna zapłata podatku po tym terminie skutkuje powstaniem u podatnika nadpłaty podlegającej zwrotowi. „

Dygresja ale ważna (ad-rem ad-personam) ” To postanowienie ogłasza się niezwłocznie podejrzanemu i przesłuchuje się go, chyba że ogłoszenie postanowienia lub przesłuchanie podejrzanego nie jest możliwe z powodu jego ukrywania się lub nieobecności w kraju. „

źródło: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000848/T/D20120848TK.pdf

Updated: 17 stycznia 2021 — 18:52

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *