Skutek niewyłączenia pracownika w przypadku występowania okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 k.p.a


I SA/Gd 327/14

„Ustawodawca, decydując się na kategoryczną konstrukcję dyspozycji analizowanej normy, poprzez użycie sformułowania „podlega wyłączeniu”, zrezygnował z obowiązku przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyjaśnienie, czy wskazany wcześniej związek osoby ze sprawą miał w istocie wpływ na dalsze działania pracownika organu, a tym samym – na całe postępowanie administracyjne. Uznał zatem, że już samo wypełnienie hipotezy normy z art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a., polegające na udziale w wydawaniu obu orzeczeń ferowanych w każdej sprawie w wykonaniu zasady dwuinstancyjności, stwarza tak znaczne niebezpieczeństwo, że dodatkowe badanie, czy doszło do naruszenia zasady obiektywizmu, jest już zbędne. W konkluzji wypada podkreślić, że udział tej samej osoby, przy wydawaniu postanowień w obu instancjach, stanowi istotne naruszenie prawa, dające w myśl art. 145 § 1 pkt 3 k.p.a. – podstawę do wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną.

Mimo że w treści art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a. mowa jest o „decyzji”, a nie o „postanowieniu”, to jednak regulacja ta ma odpowiednie zastosowanie także do postanowień wydawanych w toku postępowania, co wynika z art. 126 k.p.a. Zgodnie z tym przepisem, do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy art. 105, art. 107 § 2-5 oraz art. 109-113, a do postanowień, od których przysługuje zażalenie, oraz do postanowień określonych w art. 134 – również art. 145-52 oraz art. 156-159, z tym że zamiast decyzji, o której mowa w art. 151 § 1 i art. 158 § 1, wydaje się postanowienie.”

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-sa-gd-327-14-skutek-niewylaczenia-pracownika-w-521597139

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=558EC3E1

źródło: https://books.google.pl/books?id=PhNqQLzMMOsC&pg=PA895&lpg=PA895&dq=24+kpa+przekroczenie+uprawnie%C5%84&source=bl&ots=1rWmgb4tfz&sig=ACfU3U2XusyHb07PNwLaC-dSIcRwbfVpeA&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwis_4qDr9_tAhUHx4sKHeZXAiQ4FBDoATAIegQIChAC#v=onepage&q=24%20kpa%20przekroczenie%20uprawnie%C5%84&f=false

Updated: 21 grudnia 2020 — 15:32

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *