Miesiąc: Grudzień 2020

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia podatku aspekt ad-rem vs. ad personam.

„Dla stwierdzenia, czy doszło do zawieszenia biegu terminu przedawnienia konieczne jest ponadto, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012r., P 30/11 (Dz.U. z 2012r., poz. 749, OTK-A z 2012r., nr 7,poz. 81), ustalenie, czy strona została powiadomiona o wszczęciu postępowania karnego skarbowego przed upływem terminu przedawnienia. Mimo to włączenie do akt dokumentu informującego o wszczęciu postępowania karnego skarbowego sprawia, że na podstawie akt sprawy nie można się jednoznacznie wypowiedzieć w kwestii przedawnienia zobowiązania podatkowego skarżących za rok 2003. „

źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F5C29A6AC9

„Czynności zawieszające bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego winny być zatem oceniane w kontekście tego czy podatnik miał wiedzę o ich wdrożeniu, a w istocie o tym, czy zobowiązanie podatkowe, którym jest obciążany nie uległo przedawnieniu na skutek zawieszenia jego biegu.”

źródło: https://www.pit.pl/aktualnosci/do-zawieszenia-przedawnienia-zaplaty-podatku-starczy-kazda-forma-poinformowania-podatnika-916455

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000848/T/D20120848TK.pdf

Deklaracja vat-7 od kiedy elektroniczna?

„Wraz ze zmianami, które miały miejsce 1 stycznia 2018 roku, podatnicy pierwotnie stracili możliwość składania deklaracji podatkowych VAT w formie papierowej w urzędzie skarbowym. Jedyną obowiązującą formą składania deklaracji jest droga elektroniczna.

(…)

Od 1 października 2020r. obowiązek składania deklaracji VAT-7/VAT-7K został całkowicie zniesiony.”

źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-vat-7-kogo-dotyczy-obowiazek-skladania-deklaracji

Czy zawieszenie postępowania karnego ma wpływ na bieg przedawnienia podatków?

” Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy pozostaje wywód, że GIKS zawiesił postępowanie karne skarbowe, bowiem stosownie do przepisów art. 70 § 6 pkt 1 oraz § 7 pkt 1 O.p., okoliczność ta nie ma wpływu na kwestie zawieszenia biegu terminu przedawnienia. „

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-sa-po-1754-16-zawieszenie-postepowania-karnego-jako-522432218

Jest też aspekt bezczynność (tutaj w początkowej fazie).

Zwrot kosztów za sporządzenie wniosku o wznowienie postępowania. Ale też o łaskawości sądu najwyższego względem skazanego.

” Złożony przez obrońcę skazanego wniosek podlega uwzględnieniu, bowiem znajduje podstawę prawną w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz.1999 ze zm.). Wysokość przyznanego wynagrodzenia wynika z treści § 17 ust. 4 pkt 1 w związku z § 4 ust. 1 – 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. 2016, poz. 1714). „

” W rozważanej sprawie wskazane wyżej przesłanki nie zachodzą. Jak wynika z informacji administracji Zakładu Karnego w R. z dnia 7 września 2017 r. skazany wprawdzie nie jest zatrudniony odpłatnie, nie ma jednak obciążeń finansowych i dysponuje kwotą 786,87 złotych. Zważywszy, że opłata od wniosku o wznowienie postępowania wynosi 150 złotych należy stwierdzić, że wyłożenie jej przez skazanego nie byłoby dla niego zbyt uciążliwe. „

źródło: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/ii%20ko%2016-17.pdf

Bieg terminu przedawnienia podczas rażącego naruszenia prawa. Czy podatek może być zawieszony na skutek oczywiście nietrafionych (chybionych) zarzutów. Skutkiem umorzenie/ uniewinnienie. „Instrumentalny charakter”.

Trwająca sprawa karna powoduje spoczywanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Co jednak jeżeli podczas tej sprawy karnej dojdzie do rażącego naruszenia prawa. Czy w tym czasie bieg też spoczywa?

Czy może spoczywać podczas choroby sędziego w sprawie karnej?

401 kpk

§ 2. Każdorazowa przerwa w rozprawie może trwać nie dłużej niż 42 dni.

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/dok?dok=F647989127%2FSK_100_19_skr_2017_01_11_ADO.pdf

” Jak zauważył sąd, w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażono pogląd, że przyjęcie powyższego stanowiska byłoby sprzeczne z celami instytucji zawieszenia biegu przedawnienia, uregulowanej w art. 70 § 1 o.p., otwierałoby bowiem organom administracji skarbowej drogę do instrumentalnego wykorzystywania art. 70 § 6 pkt 1 tej ustawy, co byłoby nie do przyjęcia w demokratycznym państwie prawnym. Przy takiej wykładni każde wszczęcie postępowania karnego (karnoskarbowego), nawet w sytuacji braku jakichkolwiek podstaw materialnoprawnych czy procesowych, wywoływałoby skutek w zakresie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Należy mieć na uwadze, że przypadek określony w art. 70 § 6 pkt 1 ustawy stanowi wyjątek od ogólnej zasady przedawnienia zobowiązań podatkowych, w związku z czym przepis ten powinien być rozumiany w sposób ścisły, przede wszystkim zaś w zgodzie z funkcją instytucji przedawnienia. Interpretacja tego przepisu przyjęta przez organy niweczyłaby w istocie gwarancyjną funkcję instytucji przedawnienia zobowiązań podatkowych. „

https://www.podatki.biz/artykuly/nsa-zawieszenie-biegu-przedawnien-skarbowka-naduzywa-prawa_64_45925.htm

(z wyroku jw)

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 24 listopada 2016 r.
II FSK 1489/15


W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny uznaje, że bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie uległ w sprawie zawieszeniu z uwagi na wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe, bowiem – w zakresie w jakim błędnie zakwalifikowano postępowanie Skarżącego jako przestępstwo skarbowe – nie istniał realny związek pomiędzy wszczęciem dochodzenia a niewykonaniem tego zobowiązania. Związek ten miał charakter jedynie pozorny i formalny; wynikał wyłącznie z wadliwego ustalenia wysokości zarzucanego uszczuplenia dochodów Skarbu Państwa, co rzutowało na kwalifikację prawną czynu oraz na kwestię przedawnienia karalności. „

(Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 24 listopada 2016 r.
II FSK 1489/15) https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-fsk-1489-15-przerwanie-biegu-terminu-przedawnienia-522263767

ale też w innym zakresie:

https://kancelaria-skarbiec.pl/publikacje/instrumentalny-charakter-wszczecia-postepowania-karnego-skarbowego.html

Zabezpieczenie w Polsce i w Niemczech.

Einstweilige Verfügung im internationalen Recht und deren Zustellung

źródło: https://www.daniel-hagelskamp.de/standpunkte/einstweilige-verfuegung-im-internationalen-recht-und-deren-zustellung

Jurysdykcja krajowa i właściwość sądów w transgranicznych sprawach o czyn nieuczciwej konkurencji

źródło: http://www.openlaw.com.pl/wikka.php?wakka=OdpowiedzialnoscCywilnaZaCzynNieuczciwejKonkurencjiWlasciwoscSadu