Wyłączenie pracownika administracji (urzędnika) z mocy prawa. 24 KPA

Art. 24. KPA

Wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu

§ 1.Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:
1)w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;
2)swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia;
3)osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
4)w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3;
5)w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji;
6)z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne;
7)w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.
§ 2.Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa (§ 1 pkt 2), przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt 3).
§ 3.Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności nie wymienionych w § 1, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika.
§ 4.Wyłączony pracownik powinien podejmować tylko czynności nie cierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron.

źródło:

https://www.lexlege.pl/kpa/art-24/

” Skutkiem prawnym niewyłączenia pracownika jest wadliwość postępowania, która z kolei powoduje wadliwość wydanej w takim postępowaniu decyzji. Jeżeli decyzja nie jest jeszcze ostateczna, wada postępowania może być usunięta w postępowaniu odwoławczym. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się natomiast postępowanie z urzędu lub na żądanie strony (art. 145 k.p.a.). „

źródło:
https://www.gazetaprawna.pl/amp/494158,stronniczosc-pracownika-trzeba-uprawdopodobnic.html

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-sa-gd-612-12-skutki-procesowe-wadliwego-wylaczenia-521464253

Updated: 24 stycznia 2021 — 19:18

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *