Podatki ad-rem ad-personam – ale o co chodzi? Wątek przedawnienie karalności.

Temat jest trudny i przykry. Przykry dlatego, że chodzi o pieniądze. Pieniądze na dwóch jakby drogach: podatkowej i karnej. Innymi słowami najpierw będzie próbował zabrać „fiskus” następnie karę (w tym często grzywny) przywali sąd karny (za to, że ktoś chciał wykolegować „fiskusa”).

Zaczynamy więc:

„Pomiędzy terminami „wydanie” a „sporządzenie” postanowienia zachodzi istotna różnica, jako że dla „wydania” niezbędne jest dopełnienie kolejnych czynności procesowych określonych w art. 313 § 1 KPK. Aby zatem postanowienie o przedstawieniu zarzutów zostało uznane za wydane, czyli prawnie skuteczne, niezbędne jest kumulatywne spełnienie trzech warunków: sporządzenie postanowienia, jego niezwłoczne ogłoszenie i przesłuchanie podejrzanego (orzeczenia Sądu Najwyższego: postanowienie z 24 kwietnia 2007 r., sygn. IV KK 31/07, wyrok z 2 czerwca 2010 r., sygn. V KK 376/09, wyrok z 24 kwietnia 2013 r., sygn. V KK 453/12).”

źródło:

https://kancelaria-skarbiec.pl/publikacje/postawienie-zarzutu-przestepstwa-skarbowego-a-przedawnienie.html

Organy skarbowe zwykle pod koniec tego co robią z podatnikiem, stawiały (stawiają? Walczy w tym aspekcie jak lew? Rzecznik przedsiębiorców, żeby „fiskus” tak nie robił) zarzuty karne.

Tu powstają 2 wątki z tytułu posta (jak na samej górze) – początkowo ad-rem i w drugiej fazie ad-personam. O co chodzi opisane tutaj:

„Precyzyjne zdefiniowanie użytego w art. 71 § 1 k.p.k. terminu „wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów w stosunku do określonej osoby” jest o tyle istotne, w kontekście podniesionego zarzutu przedawnienia karalności, że prawidłowe dokonanie tej czynności procesowej powoduje przekształcenie postępowania przygotowawczego z fazy in rem w fazę in personam, a w konsekwencji wszczęcie postępowania przeciwko sprawcy, skutkujące przy przestępstwach skarbowych wydłużeniem terminu przedawnienia o okres wskazany w art. 44 § 5 k.k.s. „

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20kk%2097-16.pdf

Art. 44. KKS

Przedawnienie karalności

§ 1.Karalność przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

1)5 – gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat;

2)10 – gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata.
§ 2.Karalność przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej ustaje także wówczas, gdy nastąpiło przedawnienie tej należności.
§ 3.W wypadkach przewidzianych w § 1 lub § 2 bieg przedawnienia przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej rozpoczyna się z końcem roku, w którym upłynął termin płatności tej należności. Jeżeli sprawca przestępstwa skarbowego dopuścił się uszczuplenia lub narażenia na uszczuplenie należności celnej, bieg jego przedawnienia rozpoczyna się z dniem, w którym powstał dług celny; jeżeli nie jest możliwe określenie dnia powstania długu celnego, bieg przedawnienia przestępstwa skarbowego rozpoczyna się z dniem najwcześniejszym, w którym istnienie długu celnego zostało ustalone.
§ 4.W wypadkach przewidzianych w § 1 lub § 2, jeżeli dokonanie przestępstwa skarbowego zależy od nastąpienia określonego w kodeksie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił.

§ 5.Jeżeli w okresie przewidzianym w § 1 lub § 2 wszczęto postępowanie przeciwko sprawcy, karalność popełnionego przez niego przestępstwa skarbowego określonego w § 1 pkt 1 ustaje z upływem 5 lat, a przestępstwa skarbowego określonego w § 1 pkt 2 – z upływem 10 lat od zakończenia tego okresu.

§ 6.W razie uchylenia prawomocnego orzeczenia przedawnienie biegnie od dnia wydania orzeczenia w tym przedmiocie, chyba że karalność przestępstwa skarbowego już ustała.
§ 7.Przedawnienie nie biegnie, jeżeli przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe.

źródło:
https://www.lexlege.pl/kks/art-44/


Tu dygresja: czy terminy już po przedłużeniu jak w Art. 44. KKS par. 5 mają charakter bezwzględny – na zasadzie jak tutaj:
https://www.infor.pl/prawo/kodeks-karny/przedawnienie/257740,Kiedy-termin-przedawnienie-karalnosci-ulega-przedluzeniu-art-102.html ??


Przykład obliczeń ale też więcej o tzw. promulgacji

http://www.zaleska.pl/pl/article/558/przedawnienie-karalnosci-przestepstw-skarbowych–.html

Uwaga – te na dole wymagają chyba weryfikacji.

Nie można zapominać o tej „niespodziance”

bieg przedawnienia (…) rozpoczyna się z końcem roku.

Wydaje się, że jeżeli chodzi o przedawnienie karalności to nie jest w interesie oskarżonego zwlekanie z przejściem z fazy ad-rem do ad-personam.

Kolejny przykład obliczeń przedawnienia:

„Zarzut uchylania się przez D. M. od opodatkowania ujęty został w ramach konstrukcji czynu ciągłego, którego ostatnim chronologicznie zachowaniem była podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynność mająca miejsce w grudniu 2008 r. Złożenie deklaracji i opłacenie tego podatku w związku z czynnością mającą miejsce w grudniu 2008 r. winno nastąpić w miesiącu następnym, tj. styczniu 2009 r. ( art. 99 ust. 1 i 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ). Tym samym początek podstawowego pięcioletniego okresu przedawnienia karalności czynu wiązać należało z dniem 31 grudnia 2009 r., a koniec z dniem 31 grudnia 2014 r. Mając na względzie, iż przed tą ostatnią datą doszło do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, okres ten – stosownie do art. 44 § 5 kks – uległ wydłużeniu o kolejne 5 lat, co oznacza, iż przedawnienie karalności nastąpi z dniem 31 grudnia 2019 r. „

źródło:
https://www.saos.org.pl/judgments/64870

Sygn. akt IV Ka 530/14

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Updated: 16 lutego 2021 — 16:54

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *