Odszkodowanie (kpk), zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie (grzywną?). Przykład.

„W związku z orzeczoną i uiszczoną karą grzywny przez Wojciecha G. Sąd Okręgowy zasądził na rzecz wnioskodawcy 3.000 złotych z ustawowymi odsetkami – tytułem zadośćuczynienia z powodu niesłusznego skazania, przy czym – jak wynika z uzasadnienia wyroku to zadośćuczynienie związane jest przede wszystkim z wykonaniem wobec wnioskodawcy kary grzywny (co nie jest równoznaczne ze zwrotem samej uiszczonej grzywny). Wysokość zadośćuczynienia w kwocie 3.000 złotych – Sąd pierwszej instancji uzasadnił, uwzględniając wszystkie te okoliczności, które – zdaniem Sądu – miały istotny wpływ na tak określone zadośćuczynienie, a Sąd odwoławczy argumentację Sądu Okręgowego w pełni podzielił.

Z treści zarzutów apelacji wynika, że pełnomocnik wnioskodawcy bynajmniej tytułu i zakresu ww. zadośćuczynienia nie kwestionował; podobnie jak w kasacji zarzut sprowadzał do naruszenia art. 552 § 1 k.p.k. przez uznanie, że przepis ten nie może być podstawą dochodzenia zwrotu uiszczonej grzywny oraz, że swoją dyspozycją nie obejmuje odszkodowania za wykonanie środków karnych.”

źródło:
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-kk-78-04-postanowienie-sadu-najwyzszego-520235058

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 08.01.2020

Dz.U.2018.0.1987 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

Ucz się efektywniej
rozwiązując test
Obserwuj akt

Art. 552. KPK

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

§ 1.Oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania, kasacji lub skargi nadzwyczajnej został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę, służy od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania względem niego w całości lub w części kary, której nie powinien był ponieść.
§ 2.Przepis § 1 stosuje się także, jeżeli po uchyleniu skazującego orzeczenia postępowanie umorzono wskutek okoliczności, których nie uwzględniono we wcześniejszym postępowaniu.
§ 3.Prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia powstaje również w związku z zastosowaniem środka zabezpieczającego w warunkach określonych w § 1 i 2.
§ 4.Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje również w wypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania. „

źródło:

https://www.lexlege.pl/kpk/art-552/


Przykład zadośćuczynienie 2000 zł.

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-aka-121-14-przepis-art-552-1-k-p-k-a-dochodzenie-521590215

(Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2014 r.
II AKa 121/14)


Updated: 31 grudnia 2020 — 20:51

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *