Miesiąc: Styczeń 2020

Naruszanie prawa konkurencji.

https://www.arslege.pl/ustawa-o-zwalczaniu-nieuczciwej-konkurencji/k61/

w tym szczególnie

https://www.arslege.pl/utrudnianie-dostepu-do-rynku-innym-przedsiebiorcom/k61/a11176/

dalej

„Art. 6. UOiK

Porozumienia zakazane

1.Zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na:
1)ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów;
2)ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji lub zbytu oraz postępu technicznego lub inwestycji;
3)podziale rynków zbytu lub zakupu;
4)stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji;
5)uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy;
6)ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem;
7)uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny.
2.Porozumienia, o których mowa w ust. 1, są w całości lub w odpowiedniej części nieważne, z zastrzeżeniem art. 7wyłączenie zakazu porozumień i art. 8rozszerzenie przesłanek wyłączenia zakazu porozumień. „

źródło:
https://www.arslege.pl/ustawa-o-zwalczaniu-nieuczciwej-konkurencji/k61/

Co może monopolista, ceny https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=11136

Z UOKiK +- nie ma zmowy cenowej, jeżeli zaopatrujemy akcjonariuszy grupy?


W pierwszym z opisywanych wyroków, 24 września 2015 r. Sąd Apelacyjny (SA) stwierdził, że nie doszło do zawarcia niedozwolonego porozumienia pomiędzy Fabryką Farb i Lakierów Śnieżka a Grupą Polskie Składy Budowlane (PSB). Sprawa dotyczy decyzji z grudnia 2009 r. w której Urząd uznał, że Śnieżka zawarła niedozwolone porozumienie z 55 dystrybutorami swoich produktów. W odniesieniu do PSB Sąd uznał, że ze względu na specyfikę działalności tego przedsiębiorcy, nie można mówić w tym przypadku o  zmowie cenowej.  SA uwzględnił fakt, że PSB sprzedaje towary tylko członkom swojej Grupy, którzy  jednocześnie są akcjonariuszami PSB. Celem działalności było zatem uzyskanie dla nich jak najkorzystniejszych warunków zakupu towarów. Dlatego, jak stwierdził w  ustnych motywach wyroku SA,  działania PSB są zbliżone  do specyfiki działalności grupy agencyjnej, a zgodnie z prawem wspólnotowym umowy agencyjne wyłączone są spod zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny. Urząd rozważa złożenie skargi kasacyjnej. „

Pocztowy operator wyznaczony do świadczenia usługi powszechnej. Pozew wniesiony w ostatnim dniu.

” Do obowiązków pocztowego operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej zalicza się m.in.: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, obejmującym przesyłki listowe do 2 kg, paczki na terenie Polski do 10 kg oraz zagranicznych do 20 kg, a także paczki dla ociemniałych. „

źródło:
https://mojafirma.infor.pl/moto/logistyka/uslugi-kurierskie/724966,Poczta-Polska-jest-operatorem-wyznaczonym-do-2025-r.html

Aspekt pozew wysłany do Sądu w ostatnim dniu za pośrednictwem innego przewoźnika niż powyższy:

„Zwykły skład SN rozpoznający zażalenie na postanowienie sądu drugiej instancji powziął wątpliwości, czy polski operator wyznaczony nie jest nadmiernie uprzywilejowany kosztem innych operatorów pocztowych. Zwrócił się więc z pytaniem prawnym do powiększonego składu. Ten zaś przejął sprawę do rozpoznania i skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalne. Dotyczą one zakresu zastosowania dyrektywy 97/67/WE w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług”

źródło:

https://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/307199918-Czy-nadanie-pisma-za-posrednictwem-innego-operatora-niz-Poczta-Polska-SA-jest-rownoznaczne-z-wniesieniem-go-do-sadu.html