Miesiąc: Grudzień 2019

Fakultatywne odwieszenie zawieszonej kary.


Najbardziej jaskrawym przypadkiem naruszenia porządku prawnego jest popełnienie innego przestępstwa. W orzecznictwie wskazuje się, że naruszenia porządku prawnego nie można utożsamiać z popełnieniem przestępstwa. Pojęcie to obejmuje nie tylko zachowania naruszające zakazy i nakazy prawa karnego, ale także postępowanie wbrew regułom, których przestrzeganie mieści się w granicach zadań i celów prawa karnego. „

źródło:
https://www.infor.pl/prawo/prawo-karne/inne/299394,Zarzadzenie-wykonania-warunkowo-zawieszonej-kary-pozbawienia-wolnosci.html

https://www.lexlege.pl/kk/art-75/

§ 3.Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.

(Art 75 kk)

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20kk%2097-18.pdf

tu na przykład:

„W pierwszym wypadku, zgodnie z zasadą przyjętą generalnie w Kodeksie karnym wykonawczym postanowienie o zarządzeniu wykonania kary staje się wykonalne z chwilą wydania przed upływem 6 miesięcznego okresu od zakończenia okresu próby wskazanego w art. 75 § 4 k.k., chyba, że sąd wydający postanowienie albo sąd powołany do rozpoznania zażalenia, wstrzyma jego wykonanie.

W drugim wypadku, tj. w przypadku zarządzenia wykonania kary na podstawie art. 75 § 2 i 3 k.k., ustawodawca mocą art. 178 § 5 k.k.w. wprowadził wyjątek od powyższej zasady stanowiąc, że postanowienia te stają się wykonalne z chwilą ich uprawomocnienia (tak: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2013 r., sygn. akt I KZP 3/13, OSNKW 2013, z. 8, poz. 63).”

Sąd skazał oskarżonego o oszustwo bez zbadania, czy nie toczy się przeciw niemu sprawa o ten sam czyn – choć mógł to sprawdzić. Kasacja RPO, powaga rzeczy osądzonej. SN umorzył.

Sąd skazał oskarżonego o oszustwo bez zbadania, czy nie toczy się przeciw niemu sprawa o ten sam czyn – choć mógł to sprawdzić

Tymczasem wobec tego oskarżonego gdzie indziej trwało wszczęte wcześniej postępowanie karne o to samo przestępstwo

W takiej sytuacji prawo nakazuje umorzyć postępowanie wszczęte później, co nie nastąpiło 

Dlatego RPO złożył kasację w tej sprawie, którą uwzględnił Sad Najwyższy”

źródło:
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/oskarzony-dwa-razy-za-ten-sam-czyn-SN-uwzgl%C4%99dni%C5%82-kasacj%C4%99-RPO

” Należy w tym kontekście przypomnieć, że stan zawisłości sprawy, o którym mowa w art. 17 § 1 pkt 7 in fine k.p.k., jako przeszkoda prawna do prowadzenia postępowania, powstaje z chwilą wejścia postępowania przygotowawczego w fazę in personam, a więc przedstawienia konkretnej osobie zarzutu o dany czyn. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, jeżeli postępowanie wcześniej wszczęte toczy się co do tego samego czynu tej samej osoby, a więc gdy zachodzi tożsamość podmiotowo – przedmiotowa obu tych postępowań. W takiej sytuacji prawidłowy jest proces wszczęty wcześniej, natomiast proces wszczęty później od początku dotknięty jest wadą prawną i z tego powodu podlega umorzeniu (zob. orzeczenia Sądu Najwyższego: wyrok z dnia 14 czerwca 2013 r., II KK 135/13, LEX nr 1321738 oraz postanowienie z dnia 25 września 2015 r., III KK 140/15, LEX nr 1929127). „

źródło:

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-kk-697-18-zakres-obowiazku-sprawdzenia-istotnych-522703976

( III KK 697/18 )

Karanie 2 razy za to samo, idealny zbieg przestępstwa z wykroczeniem.

” W ocenie Rzecznika zaskarżony przepis Kodeksu wykroczeń w zakresie, w jakim umożliwia ponoszenie, przy zbiegu wykroczenia z przestępstwem, odrębnej odpowiedzialności za wykroczenie i za przestępstwo, narusza zasadę ne bis in idem, przez co jest niezgodny z Konstytucją RP oraz Protokołem nr 7 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych.”

źródło:
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/rpo-w-polsce-mozna-ukarac-dwa-razy-za-to-samo,58800.html

przedsiębiorcy powinni być przygotowani do ponoszenia takich kosztów jak prowadzenie procesów sądowych, jest to praktycznie nieodłącznym elementem działalności gospodarczej i stanowi element właściwego zarządzania

„Reasumując, przedsiębiorcy powinni być przygotowani do ponoszenia takich kosztów jak prowadzenie procesów sądowych, jest to praktycznie nieodłącznym elementem działalności gospodarczej i stanowi element właściwego zarządzania. Pozwany jest przedsiębiorcą i powinien rozdysponować posiadane środki pieniężne mając też na uwadze koszty procesów toczących się z jego udziałem i nie traktować preferencyjnie innych należności.

Mając na uwadze wyżej przedstawione argumenty oraz wysokość należnej opłaty należało stwierdzić, że zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy zasadnie oddalił wniosek pozwanego o zwolnienie od kosztów sądowych.”

źródło:
https://www.saos.org.pl/judgments/314918

Sygn. akt VI Gz 227/17 z 24 listopada 2017

Strona przygotowująca się do procesu sądowego powinna być świadoma konieczności poniesienia wydatków z tym związanych, także w postaci kosztów sądowych i powinna się do tego przygotować przez poczynienie oszczędności.

” Jak trafnie stwierdził Sąd Okręgowy, zwolnienie od kosztów sądowych powinno być stosowane jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Przewidziana w art. 102 uksc instytucja zwolnienia od kosztów sądowych stanowi bowiem pomoc państwa dla osób, które ze względu na trudną sytuację materialną nie mogą ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego siebie i rodziny. Pomoc ta dotyczy tylko osób, które z przyczyn obiektywnych, od nich niezależnych, nie mają środków na poniesienie tych kosztów i nie były w stanie ich zgromadzić decydując się na wniesienie i prowadzenie sprawy przed sądem (porównaj między innymi postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2012 r. I CZ 55/12, nie publ.). Strona przygotowująca się do procesu sądowego powinna być świadoma konieczności poniesienia wydatków z tym związanych, także w postaci kosztów sądowych i powinna się do tego przygotować przez poczynienie oszczędności. „

źródło:
http://sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/II%20CZ%20126-16.pdf

Sygn. akt II CZ 126/16 z dnia 9 listopada 2016 r