(kpc) Skarga o wznowienie postępowania i skarga kasacyjna jednocześnie. Która rozpatrywana jako pierwsza? Ale też wątek doręczanie na poste restante.

” W judykaturze Sądu Najwyższego przyjmuje się, że w razie jednoczesnego wniesienia skargi o wznowienie postępowania i skargi kasacyjnej w pierwszej kolejności powinna być rozpoznana ta ostatnia, już tylko dlatego, iż w wypadku gdy w wyniku skargi kasacyjnej dochodzi do uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, postępowanie ze skargi staje się zbędne i niedopuszczalne wskutek wystąpienia przesłanki następczej w postaci braku zakończenia postępowania (por. postanowienie z dnia 5 lutego 2010 r., III CZ 67/09, LEX nr 686069). „

źródło:
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/II%20UZ%2010-11.pdf

W tym samym wyroku ” Przywołane wyżej przepisy w pierwszej kolejności wskazują, że art. 136 § 2 k.p.c. odnosi się do przypadku nieujawnienia zmiany adresu strony, natomiast art. 139 § 1 k.p.c. dotyczy doręczenia zastępczego przez awizo. W tej ostatniej sytuacji za datę doręczenia pisma złożonego w urzędzie pocztowym przyjmuje się datę jego odebrania przez adresata lub datę, w której upłynął termin do odbioru pisma, określony w § 9 obowiązującego do dnia 20 października 2010 r. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym (Dz.U. Nr 62, poz. 697 ze zm.). Oznacza to, że przepisy postępowania nie przewidują możliwości uznania za doręczenie zastępcze nieodebrania przez adresata nadanego na „poste restante” pisma sądowego w 14-dniowym terminie odbioru biegnącym od dnia następnego po dniu nadejścia przesyłki do placówki oddawczej. O nadejściu przesyłki i możliwości jej odebrania w urzędzie pocztowym adresat taki nie jest zawiadamiany w sposób określony w tych przepisach (por. także § 38 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 w związku z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych, Dz.U. Nr 5, poz. 34 ze zm.).

Skoro zatem skarżący twierdzi, że nie został zawiadomiony o terminie rozprawy apelacyjnej wyznaczonej na 10 lutego 2010 r., z protokołu tej rozprawy jednoznacznie wynika, że Sąd Apelacyjny nie dysponował zwrotnym poświadczeniem odbioru zawiadomienia, a mimo to odroczył ogłoszenie wyroku na 24 lutego 2010 r., a nadto uznał – w terminie publikacyjnym – nieodebranie przez skarżącego zawiadomienia o terminie rozprawy wysłanego na „poste restante” za równoznaczne z jego skutecznym doręczeniem, to nie można uznać, że skarga nie została oparta na ustawowej podstawie wznowienia „

( Sygn. akt II UZ 10/11 )

jest też wątek skrytki pocztowej i korzystnych zmian na drodze cywilnej. Nie jednak karnej i administracyjnej.

https://smmlegal.pl/pl/wezwanie-sad-moze-wyslac-takze-na-skrytke-pocztowa-10

(z kiedy jeszcze tylko te zmiany).

I interpelacja 2016:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=2E15E044

Updated: 21 stycznia 2020 — 07:37

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *