Wyłączenie sędziego, sprawa karna, kiedy oczywiście nie zadziała.

” Wniosek o wyłączenie sędziego SR M. K. od orzekania w przedmiotowej sprawie w związku z faktem wydania orzeczenia w innej sprawie, w której J. B. został uznany za winnego i skazany za składanie fałszywych zeznań, nie wskazuje okoliczności które mogłyby wywoływać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. Sprawa II K …/09, w której orzekała sędzia M. K., nie pozostawała w związku z przedmiotową sprawą – obie sprawy dot. różnych stanów faktycznych, a łączy je osoba J. B., który w niniejszej sprawie jest oskarżycielem posiłkowym, zaś w sprawie II K ../09 – oskarżonym. Okoliczność ta, jak podkreślił SO w swoim uzasadnieniu, pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu na ocenę bezstronności sędziego w każdej z tych spraw. Przedmiotem rozważań Sądu Okręgowego był także zarzut naruszenia art. 40 § 1 pkt 6 k.p.k. w związku z faktem, iż wniosek o wyłączenie sędziego rozpoznał sędzia A. O. Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, że w sprawie nie doszło do zaistnienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej z art. 439 § 1 k.p.k., bowiem sędzia A. O. „nie miał nic wspólnego” z aktualnie zaskarżonym wyrokiem, nie brał udziału w czynnościach procesowych prowadzących do wydania orzeczenia oraz w czynnościach finalnych ściśle związanych z jego wydaniem; nie wykonywał funkcji sędziowskich, będąc członkiem składu sądu, aż do merytorycznego rozpoznania sprawy, które kończy etap wyrokowania;

wydanie postanowienia o odmowie wyłączenia sędziego, przed rozpoczęciem przewodu sądowego, nie jest czynnością procesową prowadzącą do wydania orzeczenia (czynnością związaną z udziałem w naradzie, głosowaniu, sporządzeniu, podpisaniu i ogłoszeniu orzeczenia).

Sąd podkreślił, że wydane postanowienie „nie tylko nie mogło, ale nie ma żadnego wpływu na treść zapadłego w sprawie i zaskarżonego orzeczenia”. „

źródło:
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/IV%20KK%20438-13.pdf

Updated: 27 listopada 2019 — 10:11

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *