Sprawa cywilna z obcokrajowcem, właściwość sądu.

W przypadku kolizji:

Wyszukaj korespondenta – zagraniczne firmy ubezpieczeniowe najczęściej mają nominowanych korespondentów, którzy likwidują szkodę w ich imieniu na terenie Polski. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo dzięki temu cały proces uzyskania odszkodowania odbywa się identycznie jak w przypadku „normalnej” szkody z samochodem na polskich rejestracjach. Współpracującego z danym towarzystwem ubezpieczyciela możesz wyszukać na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Często towarzystwami współpracującymi są polskie marki danego koncernu ubezpieczeniowego. I tak na przykład towarzystwa z grupy Vienna Insurance Group w Polsce współpracują z Compensą, której właścicielem jest VIG, dla niemieckiego Allianzu przedstawicielem będzie Allianz Polska, a dla brytyjskiego RSA firma-córka w Polsce – Link4. Ubezpieczyciele nie mający swojej spółki między Odrą a Bugiem, najczęściej mają podpisane umowy z PZU lub Wartą. Do tych dwóch firm zwrócisz się również w sytuacji, gdy zagraniczne towarzystwo nie ma dedykowanego korespondenta w Polsce. Wtedy zobowiązania za likwidację szkody przejmuje Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, którego agentami są właśnie PZU i Warta. „

źródło:
https://rankomat.pl/samochod/wypadek-obcokrajowcem

ale (stronie powodowej wypłacono zaniżone odszkodowanie (o około połowę)):

„Powyższe regulacje stanowią szczególny przypadek przedstawicielstwa i nie przełamują generalnej zasady, jaką można wywieść z art. 95 § 2 k.c. Zgodnie z tym przepisem czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Nie oznacza to zatem, iż uprawnienia i obowiązki przechodzą na reprezentanta wskutek jego ustanowienia, niezależnie od zakresu umocowania. Możliwość pozwania podmiotu, ustanowionego jako reprezentant do spraw roszczeń zagranicznego ubezpieczyciela, nie wynika także z art. 19 ustawy, bowiem nie wymienia go wśród podmiotów, przeciwko którym można dochodzić roszczeń.

Na marginesie wskazać można, że reprezentant do spraw roszczeń to pełnomocnik zakładu ubezpieczeń oferującego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, umocowany do przyjmowania i zaspokajania roszczeń zgłaszanych do jego mocodawcy przez poszkodowanych z państwa, w którym został ustanowiony. Dyrektywa 2005/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 roku zmieniająca dyrektywy Rady 72/166/EWG, 84/5/EWG, 88/357/EWG i 90/232/EWG oraz dyrektywę 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, wprowadziła zmianę, stosownie do której zagraniczny ubezpieczyciel może zostać pozwany w Polsce. W sprawie przedmiotowej nie rozszerzono przedmiotowego pełnomocnictwa w ten sposób aby pozwany podmiot był legitymowany biernie w przedmiotowej sprawie.

Należy więc uznać, że odpowiedzialnym za przedmiotową szkodę jest jego sprawca oraz ubezpieczyciel sprawcy tj. towarzystwo (…), a na zasadzie art. 123 ust. 1 powołanej ustawy także Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Żaden przepis prawa nie przewiduje możliwości kierowania roszczeń w drodze sądowej do korespondenta zagranicznego ubezpieczyciela.

W niniejszej sprawie strona powodowa nie miała również legitymacji procesowej do wytoczenia powództwa, gdyż nie przedstawiła żadnego dowodu wskazującego na przejście przedmiotowej wierzytelności z poszkodowanego R. H. na powódkę. Legitymacja procesowa to uprawnienie wypływające z prawa materialnego (konkretnego stosunku prawnego) do występowania z konkretnym roszczeniem przeciwko innemu konkretnemu podmiotowi. To uprawnienie nie wynika jednak z pisma z dnia 13 października 2015 roku, na co powoływała się powódka.

W rezultacie, tych rozważań Sąd doszedł do przekonania, że po stronie pozwanej zachodził brak legitymacji biernej, a nadto po stronie powodowej brak legitymacji czynnej, co powodowało, że powództwo podlegało oddaleniu, a kwestia zasadności roszczenia stała się bezprzedmiotowa.”

źródło:
https://www.saos.org.pl/judgments/259344

(Sygn. akt XI GC 1255/16 )

I trochę inny przypadek ( wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w sprawie FBTO Schadeverzekeringen NV (C-463/06) ):

” Pytanie dotyczyło tego, czy przepis art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia należy wykładać w ten sposób, że poszkodowany może wytoczyć powództwo bezpośrednio przeciwko ubezpieczycielowi przed sądem państwa członkowskiego, w którym poszkodowany ma miejsce zamieszkania, o ile takie bezpośrednie powództwo jest dopuszczalne i ubezpieczyciel ma siedzibę na terytorium jednego z państw członkowskich. „

źródło:
http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=41308:pozew-poszkodowanego-obcokrajowca-&catid=121

Updated: 20 listopada 2019 — 09:45

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *