Miesiąc: Listopad 2019

WordPress ilość postów obok nazw kategorii

https://codex.wordpress.org/Function_Reference/wp_count_posts

https://wordpress.org/support/topic/how-to-edit-show_count-numbers/

wp_count_posts
wp_list_categories

wp_list_categories(‚orderby=’.$sort_order_by.’&order=’.$sort_order_as.’&use_desc_for_title=’.$use_desc_for_title.’&show_count=’ . $showcount_value . ‚&child_of=’ . $cat_id . ‚&hide_empty=’ . $display_empty_categories . ‚&title_li=&number=’ . $dcw_limit . ‚&exclude=’ . $dcw_exclude . ‚&depth=’ . $dcw_depth);

Dopozwanie a przedawnienie. Wariant: Dopozywa strona powodowa vs. strona pozwana.

” Jeżeli wezwanie to zostało dokonane na wniosek powoda, przerwanie biegu przedawnienia nastąpi z dniem złożenia tego wniosku, jest to bowiem data czynności przedsięwziętej bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia. Jeżeli wezwanie do wzięcia udziału w sprawie zostało dokonane na wniosek pozwanego, bieg przedawnienia roszczenia ulega przerwaniu z chwilą wezwania do udziału w sprawie. „

źródło:
https://e-prawnik.pl/porady-prawne/bieg-przedawnienia-w-wypadku-dopozwania.html (rok 2005, potrzebny aktualny wyrok SN).

Powództwo oddalone nie przerywa biegu przedawnienia

” Powództwo oddalone nie przerywa biegu przedawnienia
Nie można było zdaniem Sądu przeoczyć również faktu, że w sprawie o upoważnienie do zastępczego usunięcia wad powództwo zostało oddalone. Nie nastąpił zatem skutek, o którym mowa w art. 125 § 1 k.c. – bieg nowego 10-letniego okresu przedawnienia dla stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem roszczenia. Podstawową przesłanką zaistnienia skutków materialnoprawnych sądowego dochodzenia roszczeń jest istnienie dochodzonego roszczenia lub prawa, w przeciwnym bowiem razie brak jest przedmiotu, którego te skutki miałyby dotyczyć. Dlatego zakończenie postępowania wyrokiem oddalającym powództwo z powodu jego bezzasadności nie wywołuje żadnych skutków materialnoprawnych”

źródło:
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/przerwa-biegu-przedawnienia-nastepuje-jedynie-co-do-roszczen,69740.html

Wątek dopozwanie i wątek sąd wcześnie o legitymacji = ujawnienie zapatrywań sądu jest be.

” W piśmiennictwie podkreśla się, że sąd co prawda nie powinien w toku procesu decydować o legitymacji procesowej (może to spowodować ujawnienie zapatrywań sądu przed merytorycznym zakończeniem sprawy) jednak przyjąć należy, że sąd władny jest odrzucić wniosek o dopozwanie, jeśli z treści wniosku wynikają okoliczności, które uzasadniałyby odrzucenie a limine pozwu w stosunku do dopozywanego.

(…)

może bowiem za zgodą obu stron wstąpić”.

źródło:
http://taxfin.pl/w-praktyce-procesowej-moze-zdarzyc-sie-sytuacja-w-ktrej-osoba-wytaczajaca-powdztwo-blednie-wskaze-strone-pozwana-ustawodawca-przewidujac-taki/

sąd wstrzymuje wykonanie kary, w szczególnie uzasadnionych wypadkach


Wniosek o wstrzymanie wykonania kary poza faktycznym wnioskiem o wstrzymanie musi zawierać uzasadnienie. Nie wystarczy jednak napisać, że kara powinna zostać wstrzymana ponieważ złożyłeś wniosek o dozór elektroniczny. Jak napisałam wyżej sąd wstrzymuje wykonanie kary, w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

źródło:
http://ugwlaw.pl/wniosek-o-wstrzymanie-wykonania-kary-czasu-rozpoznania-wniosku-o-dozor-elektroniczny/

„Słuszność powyższej tezy potwierdził Sąd Najwyższy, uznając, że wstrzymanie wykonania wyroku może nastąpić jedynie wyjątkowo, gdy ujawnią się okoliczności świadczące o tym, że bezzwłoczne podjęcie czynności wykonawczych pociągnie za sobą nieodwracalne i niepowetowane skutki dla skazanego (postanowienia SN: z dnia 26 września 2012 r., V KK 218/12, LEX nr 1220962 i z dnia 17 października 2013 r., V KK 271/13, LEX nr 1375780).

źródło:
https://www.eporady24.pl/wniosek-o-odroczenie-i-wykonanie-kary,pytania,6,194,21019.html