PINB WINB GUNB, odpowiedzialność, decyzja, prejudykat. Administracja rządowa, Skarb Państwa.

„Sąd Apelacyjny dostrzegając problem, iż poszkodowany ostateczną decyzją administracyjną, może ubiegać się o odszkodowanie dopiero po uzyskaniu prejudykatu (art. 4171§2 k.c.w zw.z art. 287 pkt 1 p.p.s.a.) uznał, iż wiedzę o osobie obowiązanej do naprawienia szkody w rozumieniu art. 4421§1 k.c.poszkodowany uzyskuje z dniem wydania decyzji stanowiącej konieczny warunek dochodzenia odszkodowania, skoro dopiero w tej dacie od uprawnionego można rozsądnie oczekiwać dochodzenia swojego prawa. Skarżący natomiast uznaje, iż wiedza o osobie sprawcy szkody powstaje z chwilą wydania decyzji wywołującej szkodę w majątku uprawnionego, jest zatem niezależna od biegu postępowania administracyjnego. Konsekwencją tego poglądu jest akceptowanie sytuacji, w której osoba dotknięta szkodą, mimo dochowania wszelkich aktów staranności, z chwilą uzyskania prejudykatu stanowiącego warunek konieczny dochodzenia roszczenia, mogłaby zostać pozbawiona możliwości skutecznego jego zgłoszenia, w razie podniesienia zarzutu przedawnienia. Stanowisko to wymagałoby rozważenia gdyby podstawę oceny zarzutu przedawnienia stanowił art. 4421§1 k.c.”

źródło:
„Do zadań własnych powiatu w ramach tej regulacji nie wchodzą funkcje inspekcyjno- kontrolne nadzoru budowlanego, a jedynie funkcje administracyjno-prawne wykonywane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. Natomiast zadania nadzoru budowlanego zgodnie z art. 80 ust. 2 prawa budowlanego wykonuje odpowiednio PINB oraz wojewoda przy pomocy WINB.”
„Jeżeli idzie o merytoryczny nadzór nad sposobem działalności powiatowego nadzoru budowlanego właściwym organem jest wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, który jako organ wyższego stopnia sprawuje nadzór nad właściwym poziomem merytorycznym prac powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.”
Powoływanie i odwoływanie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (starosta)
Updated: 30 stycznia 2021 — 17:17

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *