PINB WINB GUNB, odpowiedzialność, decyzja, prejudykat. Administracja rządowa, Skarb Państwa.

11 Lip 2019 Autor adm

Sąd Apelacyjny dostrzegając problem, iż poszkodowany ostateczną decyzją
administracyjną, może ubiegać się o odszkodowanie dop
iero po
uzyskaniu
prejudykatu (
art. 417
1
§
2 k
.
c
.
w zw
.
z art. 287 pkt 1 p.p.s.a
.) uznał, iż wiedzę
o
osobie obowiązanej do naprawienia szkody w rozumieniu art. 442
1
§
1 k
.
c
.
poszkodowany uzyskuje z dniem wydania decyzji stanowiącej konieczny warunek
dochodzenia
odszkodowania, skoro dopiero w tej dacie od uprawnionego można
rozsądnie oczekiwać dochodzenia swojego prawa.
Skarżący natomiast uznaje,
wiedza o osobie sprawcy szkody powstaje z chwilą wydania decyzji wywołującej
szkodę w majątku uprawnionego, jest za
tem niezależna od biegu postępowania
administracyjnego.”
źródło:
„Do zadań własnych powiatu w ramach tej regulacji nie wchodzą funkcje inspekcyjno- kontrolne nadzoru budowlanego, a jedynie funkcje administracyjno-prawne wykonywane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. Natomiast zadania nadzoru budowlanego zgodnie z art. 80 ust. 2 prawa budowlanego wykonuje odpowiednio PINB oraz wojewoda przy pomocy WINB.”
„Jeżeli idzie o merytoryczny nadzór nad sposobem działalności powiatowego nadzoru budowlanego właściwym organem jest wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, który jako organ wyższego stopnia sprawuje nadzór nad właściwym poziomem merytorycznym prac powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.”

Skomentuj to!