zro­bi­ła to tak szyb­ko, że ko­mi­sja nie była jesz­cze go­to­wa do ich przy­ję­cia i po­pro­si­ła War­sza­wę o zwło­kę

„Bień­kow­ska ma w Unii do­sko­na­łe no­to­wa­nia”. „To unij­na pry­mu­ska! Pol­ska jako pierw­sza przed­sta­wi­ła szcze­gó­ło­we plany roz­dzie­le­nia środ­ków unij­nych z nowej per­spek­ty­wy bu­dże­to­wej. Bień­kow­ska zro­bi­ła to tak szyb­ko, że ko­mi­sja nie była jesz­cze go­to­wa do ich przy­ję­cia i po­pro­si­ła War­sza­wę o zwło­kę” – opo­wia­da źró­dło „Faktu” w Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej. „
Updated: 23 września 2014 — 08:16

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *