Miesiąc: Wrzesień 2014

Trochę o obrońcy z urzędu

„Mikołaj Pietrzak: System wynagradzania pełnomocników z urzędu w sprawach cywilnych działa tak, że jeśli przegram sprawę – płaci mi skarb państwa. Jeśli wygram – płaci strona przegrana. Jeśli nie chce płacić – muszę korzystać z pomocy komornika i pokrywać jego koszty. A jeśli mój dłużnik to osoba niezamożna, starsza albo bankrut – to komornik nie ma z czego ściągać. Więc system rzeczywiście jest tak skonstruowany, że opłaca się przegrywać.”

źródło: http://wyborcza.pl/1,76842,12486590,Polak_w_sadzie_bezbronny.html

+ całe mnóstwo wyroków

tutaj:

http://forum.infor.pl/topic/368793-obro%C5%84ca-z-urz%C4%99du-wy%C5%82%C4%85czenie/

Obrono-atak. Po drugiej stronie Izba Skarbowa.

„W piśmie brak jest uzasadnienia faktycznego i prawnego. Nie ma też wskazania, czy odpowiedź dotyczy skargi na dyrektora izby czy na izbę (skarga dotyczyła działań dwóch organów). W szczególności nie ustalono, z jakich konkretnie przepisów minister zdaje się wywodzić uprawnienie do przetwarzania na masową skalę danych użytkowników w ramach (w naszej ocenie) wstępnych działań kontrolnych przeciw podatnikom.”

źródło: http://podatki.gazetaprawna.pl/wywiady/602793,allegro_chce_chronic_przed_fiskusem_dane_swoich_uzytkownikow.html

Czy adwokata można przesłuchać jako świadka? A co z doradcą podatkowym?

„Są pierwsze efekty monitorowania spraw, w których mecenasi są traktowani jak świadkowie.

Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko prokuratorowi, który wbrew przepisom przesłuchiwał obrońcę w charakterze  świadka. Jak podkreśla Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, to pierwszy taki  przypadek.

Wnioski o przesłuchanie adwokatów padają najczęściej w sprawach mafijnych czy dużych gospodarczych.

Obrońca to nie świadek

Adwokata, tak jak radcę prawnego czy dziennikarza, sąd może zwolnić z tajemnicy, jeśli jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. Gdy jednak adwokat  występuje w roli obrońcy, ochrona tajemnicy   jest   mocniejsza.  Obrońcy nie wolno przesłuchać co do faktów, o których dowiedział się, udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę – tak jak księdza co do informacji uzyskanych podczas spowiedzi.”

źródło: http://www.adwokat-tumielewicz.pl/aktualnosci,22,przesluchanie-adwokata-grozi-dyscyplinarka

A co z doradcą podatkowym?

Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

Obowiązek powyższy stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych przez doradcę podatkowego oraz przez podmioty uprawnione do wykonywania czynności doradztwa podatkowego, w zakresie wykonywania przez te osoby czynności doradztwa podatkowego. W celu jego realizacji doradca podatkowy powinien zażądać na piśmie od swoich współpracowników i pracowników bezwzględnej jego realizacji.
Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej stanowi gwarancję zaufania pomiędzy klientem a doradcą. Doradca nie może ujawnić żadnych danych przekazanych przez klienta, ani na gruncie publicznym, zawodowym, ani na gruncie prywatnym nawet w sytuacji, kiedy klient zwolni go z tego obowiązku (jest to obowiązek bezwzględny).”