Miesiąc: Październik 2013

Czy świadek może być jednocześnie pełnomocnikiem?

„Pełnomocnik strony może być więc jednocześnie świadkiem, jeżeli nie jet współuczestnikiem jednolitym. Podkreślić także należy, iż współuczestnik sporu, nie będący współuczestnikiem jednolitym, może być świadkiem co do faktów dotyczących wyłącznie innego współuczestnika. Należy przypomnieć, że małżonek ma prawo odmowy składania zeznań.”

źródło:

http://e-prawnik.pl/porady-prawne/postepowanie-przed-sadem/czy-pelnomocnik-moze-byc-jednoczesnie-swiadkiem.html

 

po skardze o wznowienie postępowania -> BŁĘDNY WYROK WYRZĄDZAJĄCY SZKODĘ ? Alternatywa dla kasacji (kasacja alternatywa kpc).

„5. BŁĘDNY WYROK WYRZĄDZAJĄCY SZKODĘ

 

W sprawach, w których co do zasady ze względu na ich rodzaj skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego nie przysługuje, możemy, jeśli błędny werdykt wyrządził nam szkodę, domagać się stwierdzenia jego niezgodności z prawem.

Skargę taką, której pełna nazwa brzmi „skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia”, wnosi się za pośrednictwem sądu, który wydał to orzeczenie. Termin do jej wniesienia wynosi dwa lata i liczy się od dnia uprawomocnienia się werdyktu. Jednakże wyłącznie uprawnionym do jej rozpatrzenia jest Sąd Najwyższy. Ten sąd należy wskazać w skardze jako jej adresata.”

źródło:

http://www.rp.pl/artykul/564604.html?print=tak&p=0

Skarga o wznowienie postępowania, kolej rzeczy, przebieg

Przebieg postępowania

Najpierw sąd bada warunki formalne, w razie braków, strona będzie wezwana do ich uzupełnienia. Następnie następuje faza badania dopuszczalności skargi. Sąd bowiem odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, niedopuszczalną lub nieopartą na ustawowej podstawie. Potem następuje postępowanie mające na celu ponowne rozpoznanie sprawy.

Sąd może wydać następujące rozstrzygnięcia:

– oddalenie skargi w razie bezzasadności podstaw (sąd wydaje wyrok),

– zmiana orzeczenia (sąd wydaje wyrok),

– uchylenie i odrzucenie pozwu lub umorzenie postępowania (sąd wydaje postanowienie).”

źródło: http://lexplay.pl/artykul/Postepowanie-Sadowe/Skarga-o-wznowienie-postepowania

Odrzucenie a oddalenie skargi

„Bo to nie jest napisane w k.p.a., lecz w ustawie z 30 sierpnia 2002 – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz.1270). Sąd odrzuca skargę jeśli zachodzą okolicznosci wymienione w art.58 §1 tej ustawy. Między innymi może to dotyczyć skargi wiesionej za późno, albo sytuacji ,gdy skarga nie przysługuje. Przy odrzuceniu skargi sąd nie rozpatruje jej co do meritum, bo okolicnzosci nie pozwalają na takie rozpatrzenie. Natomiast oddalenie skargi następuje wówczas, gdy po merytorycznym jej rozpoznaniu sąd dochodzi do wniosku, że nie może jej uwzględnić (art. 153). O odrzuceniu skargi sąd orzeka postanowieniem, a o oddaleniu – zawsze wyrokiem. To rozróznienie ma istotny wpływ na obowiązek sporządzania uzasadnienia orzeczenia, o którym pisałem w odpowiedzi na jedno z Pana poprzednich pytań. Sporządzanie uzasdnienia tylko na wniosek skarżacego dotyczy bowiem jedynie wyroku oddalajacego skargę. Postanowienie o jej odrzuceniu sąd uzasadnia i doręcza z urzędu (czyli bez koniecznosci składania wniosku) równeiż wówczas, gdy ogłosił je na rozprawie.”

źródło:

http://www.lex.pl/forum/-/message_boards/message/3501294

„Podatek trzeba uregulować, jeśli konkubenci nie dostarczą do urzędu skarbowego dowodów, z których wynikałoby, jaka część pieniędzy przekazywana przez jednego partnera drugiemu została przeznaczona na ich wspólne utrzymanie. W tej sprawie takich dowodów nie było.”

„W trakcie postępowania konkubenci wyjaśnili, że przekazane kwoty nie stanowiły formalnie darowizn – nigdy nie podpisywali umów w tym zakresie. Tłumaczyli też, że pieniądze były niezbędne do utrzymania domu i gospodarstwa domowego, które prowadzą wspólnie z dziećmi podatniczki z jej poprzedniego związku. Ze środków, którymi gospodarowała kobieta, pokrywane były m.in. koszty utrzymania obojga dorosłych oraz dzieci, opłacane były rachunki jej partnera, kupowana była też odzież i żywność, natomiast z samochodu konkubenci korzystali wspólnie.”

źródło:

http://biznes.interia.pl/podatki/news/wsparcie-w-zwiazku-partnerskim-oznacza-darowizne-z,1956089