Miesiąc: Styczeń 2013

doreczenie

Pusty list wysłany do urzędu skarbowego może wydłużyć wydanie decyzji podatkowej

 http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/591934,pusty_list_wyslany_do_urzedu_skarbowego_moze_wydluzyc_wydanie_decyzji_podatkowej.html

———-

Nie wystarczy nawet, że listonosz zostawił awizo w drzwiach bloku czy kamienicy, w której mieszka podatnik. Tak uznał NSA w wyroku z 14 grudnia 2011 r. (sygn. akt II FSK 1245/11).

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/593217,jak_fiskus_lamie_prawo_doreczajac_pisma.html

——–

Nie jest zmianą adresu w rozumieniu art. 146 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) czasowy wyjazd w celach turystycznych bądź służbowych poza miejsce zamieszkania bądź pracy. Zawiadomienie organu o czasowym wyjeździe za granicę (krótszym niż dwa miesiące) ma jedynie walor informacyjny i nie powoduje żadnych skutków prawnych w zakresie doręczania pism.

 

http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-fsk-2097-10,podatek_dochodowy_od_osob_fizycznych_w_tym_zryczaltowane_formy_opodatkowania,b50e1.html

——–

 

 

„(…)są wolne od zajęcia do wysokości tzw. kwoty wolnej. Jej wysokość to trzykrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw”

 

„Dzięki niemu środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby (niezależnie od liczby zawartych z bankiem umów) są wolne od zajęcia do wysokości tzw. kwoty wolnej. Jej wysokość to trzykrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. (…) Trzeba pamiętać, że przywilej kwoty wolnej nie dotyczy rachunków prowadzonych na rzecz działalności gospodarczej.”

źródło:

http://blog.bzwbk.pl/2011/03/o-blokadzie-na-rachunku

 

Prezes GUS ogłosił, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2012 r. wyniosło 3689,81 zł.

„Prezes GUS ogłosił, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2012 r. wyniosło 3689,81 zł.

 źródło:

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/przecietne-miesieczne-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-wlacznie-z-wyplatami-z-zysku-w-trzecim-kwartale-2012-r

Rozporządzenie unijne nie przewiduje zastosowania fikcji prawnej przy doręczaniu dokumentów, ale jednocześnie wyraźnie nie wyklucza uzupełniającego stosowania przepisów krajowych.

„Czy uznać, że pozwany został prawidłowo poinformowany o wszczęciu postępowania i skutkach własnej bierności, czy też – przeciwnie – uznać, że doręczenie w postaci złożenia pism kierowanych do pozwanego w aktach sprawy w ogóle nie nastąpiło, a fikcja prawna ustanowiona w art. 11355 k.p.c. narusza prawo do obrony i zakaz dyskryminacji pozwanych mających siedzibę w innych państwach członkowskich. (…)

rozpoznający zażalenie Sąd Apelacyjny w K. podzielił wątpliwości pozwanej dotyczące zgodności art. 11355 k.p.c. z unijnym rozporządzeniem o doręczeniach, z art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawniej art. 12 TWE) i z art. 6 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W celu rozwiania tych wątpliwości, jak zaznaczono powyżej, Sąd Apelacyjny w K. zwrócił się z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego. ”

źródło:

http://portalprocesowy.pl/opinie-i-komentarze/art113,wykladnia-prawa-unii-nalezy-do-trybunalu-sprawiedliwosci.html

 

„Obecnie bowiem pozwany zamieszkały w innym państwie UE nie może odmówić przyjęcia pisma wszczynającego postępowanie, które nie byłoby przetłumaczone na język dla niego zrozumiały lub na język urzędowy państwa członkowskiego, w którym mieszka.”

http://www.mleko-portalprawny.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1130:dorczenia-pism-procesowych-niezgodne-z-prawem-unii-europejskiej-&catid=39:aktualnoci-prawne&Itemid=62