Miesiąc: Styczeń 2013

doreczenie

Pusty list wysłany do urzędu skarbowego może wydłużyć wydanie decyzji podatkowej

 http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/591934,pusty_list_wyslany_do_urzedu_skarbowego_moze_wydluzyc_wydanie_decyzji_podatkowej.html

———-

Nie wystarczy nawet, że listonosz zostawił awizo w drzwiach bloku czy kamienicy, w której mieszka podatnik. Tak uznał NSA w wyroku z 14 grudnia 2011 r. (sygn. akt II FSK 1245/11).

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/593217,jak_fiskus_lamie_prawo_doreczajac_pisma.html

——–

Nie jest zmianą adresu w rozumieniu art. 146 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) czasowy wyjazd w celach turystycznych bądź służbowych poza miejsce zamieszkania bądź pracy. Zawiadomienie organu o czasowym wyjeździe za granicę (krótszym niż dwa miesiące) ma jedynie walor informacyjny i nie powoduje żadnych skutków prawnych w zakresie doręczania pism.

 

http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-fsk-2097-10,podatek_dochodowy_od_osob_fizycznych_w_tym_zryczaltowane_formy_opodatkowania,b50e1.html

——–

 

 … Przeczytaj ten tekst do końca.

„(…)są wolne od zajęcia do wysokości tzw. kwoty wolnej. Jej wysokość to trzykrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw”

 

„Dzięki niemu środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby (niezależnie od liczby zawartych z bankiem umów) są wolne od zajęcia do wysokości tzw. kwoty wolnej. Jej wysokość to trzykrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. (…) Trzeba pamiętać, że przywilej kwoty wolnej nie dotyczy rachunków prowadzonych na rzecz działalności gospodarczej.”

źródło:

http://blog.bzwbk.pl/2011/03/o-blokadzie-na-rachunku

 … Przeczytaj ten tekst do końca.

Prezes GUS ogłosił, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2012 r. wyniosło 3689,81 zł.

„Prezes GUS ogłosił, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2012 r. wyniosło 3689,81 zł.

 źródło:

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/przecietne-miesieczne-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-wlacznie-z-wyplatami-z-zysku-w-trzecim-kwartale-2012-rPrzeczytaj ten tekst do końca.

Rozporządzenie unijne nie przewiduje zastosowania fikcji prawnej przy doręczaniu dokumentów, ale jednocześnie wyraźnie nie wyklucza uzupełniającego stosowania przepisów krajowych.

„Czy uznać, że pozwany został prawidłowo poinformowany o wszczęciu postępowania i skutkach własnej bierności, czy też – przeciwnie – uznać, że doręczenie w postaci złożenia pism kierowanych do pozwanego w aktach sprawy w ogóle nie nastąpiło, a fikcja prawna ustanowiona w art. 11355 k.p.c. narusza prawo do obrony i zakaz dyskryminacji pozwanych mających siedzibę w innych państwach członkowskich. (…)

rozpoznający zażalenie Sąd Apelacyjny w K. podzielił wątpliwości pozwanej dotyczące zgodności art. 11355 k.p.c. z unijnym rozporządzeniem o doręczeniach, z art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawniej art. 12 TWE) i z art. 6 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W celu rozwiania tych wątpliwości, jak zaznaczono powyżej, Sąd Apelacyjny w K. zwrócił się z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego. ”

źródło:

http://portalprocesowy.pl/opinie-i-komentarze/art113,wykladnia-prawa-unii-nalezy-do-trybunalu-sprawiedliwosci.html

 

„Obecnie bowiem pozwany zamieszkały w innym państwie UE nie może odmówić przyjęcia pisma wszczynającego postępowanie, które nie byłoby przetłumaczone na język dla niego zrozumiały lub na język urzędowy państwa członkowskiego, w którym mieszka.”

http://www.mleko-portalprawny.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1130:dorczenia-pism-procesowych-niezgodne-z-prawem-unii-europejskiej-&catid=39:aktualnoci-prawne&Itemid=62Przeczytaj ten tekst do końca.