Miesiąc: Luty 2012

sygn. IPPP2/443-813/09-2/KK obowiązek podatkowy

„Uznanie, że momentem otrzymania zapłaty za pośrednictwem PayU jest moment zaewidencjonowania płatności na rachunku Sprzedającego w PayU, powoduje określone konsekwencje podatkowe jeśli zapłata za towar następuje z góry (przed wysłaniem towaru). W podatku VAT powstaje obowiązek podatkowy, a jeśli Sprzedający nie jest zwolniony na podstawie odrębnych przepisów z obowiązku stosowania kasy, również obowiązek zaewidencjonowania danej sprzedaży w kasie rejestrującej (por. interpretację indywidualną wydaną 5 października 2009 r. w imieniu Ministra Finansów przez Izbę Skarbową w Warszawie sygn. IPPP2/443-813/09-2/KK). Natomiast w podatku dochodowym w tym momencie powstaje przychód.

W systemie PayU przysyłany użytkownikowi raport o zaewidencjonowaniu na jego rzecz konkretnych wpłat Kupujących pełni podobną rolę jak wyciąg bankowy. Z raportu wynika, że w danym dniu wpłynęły na rzecz sprzedawcy zapłaty za transakcje sprzedaży z konkretnych aukcji. Zatem dla Sprzedającego skutki (zwłaszcza podatkowe) należy oceniać właśnie na podstawie tego raportu. W tej sytuacji dla ewidencjonowania wpłat nie już ma znaczenia późniejszy moment wygenerowania przez bank wyciągu z rachunku czy jego doręczenie Sprzedającemu, który zaewidencjonował już daną sprzedaż na podstawie raportu z PayU.”

źródło:

http://allegro.pl/help_item.php?item=2335

W ocenie Sądu ponad 9 miesięczny okres milczenia organu jest nie do przyjęcia w świetle standardów postępowania podatkowego.

„W ocenie Sądu ponad 9 miesięczny okres milczenia organu jest nie do przyjęcia w świetle standardów postępowania podatkowego. ”

„W ocenie Sądu w sytuacji, gdy strona ma siedzibę za granicą, organ podatkowy nie powinien doręczać jej pism bezpośrednio na zagraniczny adres, lecz powinien poinformować stronę o obowiązku ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń. Informacja taka powinna być sporządzona również w języku zrozumiałym dla strony ( w sprawie niniejszej w języku niemieckim).”

„Skoro zatem wezwanie organu podatkowego z 7 kwietnia 2004 r. nie zostało doręczone, to Naczelnik Urzędu Skarbowego nie powinien wszczynać postępowania w przedmiocie przywrócenia terminu do usunięcia braków formalnych wniosku Skarżącej o zwrot podatku VAT.”

źródło:

http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iii-sa-wa-2824-06,podatek_od_towarow_i_uslug,16a403e.html