2012: „w tym ro­ku Po­la­cy w sie­ci wy­da­dzą już 5,6 mld eu­ro, 24 proc. wię­cej niż w 2011 r.”

 

Za­ku­py w sie­ci to od kil­ku lat naj­szyb­ciej ro­sną­ca część ryn­ku han­dlo­we­go. We­dług naj­now­sze­go ra­por­tu bry­tyj­skiej fir­my Kel­koo w tym ro­ku Po­la­cy w sie­ci wy­da­dzą już 5,6 mld eu­ro, 24 proc. wię­cej niż w 2011 r. – To naj­szyb­sze tem­po wzro­stu w Eu­ro­pie, gdzie ry­nek ma zy­ski­wać śred­nio 16,1 proc. – twier­dzą ana­li­ty­cy z fir­my.

źródło:

http://biznes.onet.pl/polska-liderem-wzrostu-e-handlu-w-europie,18572,5048764,1,prasa-detal

 

Blog partnerski sklepu
Updated: 6 marca 2012 — 16:01

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *